Förvaltningschef i Vaxholm förberedde lagstridig avvisning av bygglovsärende

I februari 2011 förberedde förvaltningschefen för Vaxholms kommuns bygglovsenhet i strid mot gällande lagstiftning en avvisning av ett bygglovsärende som då varit under handläggning hos kommunen under tretton år.

För att en avvisning enligt plan- och bygglagen ska vara tillåten krävs att kommunen skriftligen begärt att den lovsökande inkommer med begärda handlingar i lovärendet före ett visst datum, och har meddelat den sökande att lovansökan i annat fall kan komma att avvisas. I det aktuella lovärendet fanns ingen sådan begäran från kommunen. Kommunens senaste kontakt med den lovsökande hade varit i januari 1999. Trots hundratals påminnelser från den lovsökande till kommunen under de tretton åren hade kommunen inte svarat.

Den lovsökande tvingades anlita en advokat till en kostnad av 36 500 kronor för att få förvaltningschefen i Vaxholm att efterfölja plan- och bygglagen.

Tillägg 2016-02-22:

Fem år senare beslutade kommunen istället att bevilja den berörda ansökan om bygglov, vilken förvaltningschefen alltså fem år tidigare olagligt i strid mot plan- och bygglagen försökte avvisa. Kommunens beslut att i februari 2016 bevilja bygglovsansökan baserades enbart på handlingar som den sökande lämnat in under andra halvåret 1998.

Tillägg 2019-06-05:

I maj 2019 beslutade Justitieombudsmannen att rikta allvarlig kritik mot Vaxholms kommun för kommunens utan anledning arton år långa handläggningstid innan ansökan om bygglov beviljades.

Dokumentationen kommer att publiceras senare.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)