Vaxholms kommuns kajprojekt försenas

Föga förvånande blir ännu ett projekt som drivs av Vaxholms kommun allvarligt försenat (se länk). Enligt kommunen är det en följd av att ”upphandlingen av entreprenörer för etapp 1 måste tas om”.

Utöver att hela projektet är 10-20 år försent påtänkt, eller som kommunen beskriver det (se länk); först efter att kajens dokumenterade livslängd om 50 år löpt ut, märkte vi att kajen började rasa ihop och har då tvingats vidta åtgärder.

En annan märklig formulering i samma informationsvideo.

Vaxholms kajer är helt underminerade och rasrisken är stor. Av den anledningen borde hela kajområdet avstängas. Om kajerna inte använts så mycket som är fallet hade vi omgärdat hela kajområdet med stängsel och förbjudit tillträde. Eftersom kajerna istället används så mycket som de gör håller vi dem istället öppna, och övervakar dem dagligen.

Ytterligare ett exempel på den obefintliga eller snarare negativa framförhållningen inom Vaxholms kommuns förvaltningar, och de för Vaxholms skattebetalare kostsamma följderna av detta.

/Mr Walker

Vaxholmsmoderaterna vill göra Vaxholm bättre!

Vaxholmsmoderaterna startar sin valkampanj under parollen ”Vi vill göra Vaxholm bättre”.

Nätverket visitvaxholm.se NOT uppfattar inte denna målsättning som särskilt utmanande. När man befinner sig på den djupaste botten blir det bättre oavsett åt vilket håll man rör sig.

Vaxholmsmoderaterna har haft makten i vaxholmspolitiken under de senaste decennierna. Under vissa mandatperioder har partiet till och med haft egen majoritet i Vaxholms kommunfullmäktige. Under den senaste mandatperioden har partiet undantagsvis visserligen bara varit stödparti till kommunens minoritetsstyre, men Vaxholmsmoderaterna är noga med att understryka att de medverkat till och stöttat de flesta av minoritetsstyrets beslut, ”Centern har valt att kommunicera flera beslut som sina, trots att dessa oftast varit fattade långt tidigare tillsammans med andra partier”.

Det är följaktligen Vaxholmsmoderaterna som sedan flera decennier bär det största ansvaret för de nuvarande missförhållandena i Vaxholms kommun och kommunhus, vilka Vaxholmsmoderatrena nu alltså påstår sig vilja förbättra. Denna självinsikt och detta ansvarstagande uppskattas självfallet, men det är svårt att tro att det parti som under decennier orsakat detta kommunala sammanbrott och kaos är lämpligast eller ens har förmåga att rätta till alla dessa uppenbara brister och missförhållanden.

Under dessa decennier med moderat styre i Vaxholm har inom Vaxholms kommun följande synnerligen negativa händelser inträffat och katastrofala missförhållanden uppkommit:

I början av 2000-talet beslutade det moderatledda majoritetsstyret i Vaxholm om försäljning av allmännyttan med över 1000 kommunalt ägda bostäder i Vaxholm till en privat fastighetsaktör. Främst drevs detta av den moderata politiker som även var verkställande direktör för det kommunala fastighetsbolaget.

I samband med Sveriges inträde i EU beslutade det moderatledda majoritetsstyret i Vaxholm att kommunen skulle ta lån i Euro istället för svenska kronor. Orsaken var lägre ränta på lån i Euro. Förändringar i valutakursen medförde dock att lånen snabbt blev synnerligen belastande för Vaxholms kommun, och hade det inte handlat om en kommun hade organisationen sannolikt försatts i konkurs. Till följd av dessa under moderaternas ledning katastrofalt dåliga affärer var Vaxholm under en tid Sveriges enda kommun med negativt eget kapital.

Mindre än tio år efter att det moderatledda majoritetsstyret i Vaxholm försålt hela det kommunala bostadsbolaget med över 1000 bostäder, återköpte kommunen en bråkdel av dessa hyresrätter till en köpeskilling uppgående till mer än hälften av intäkten avseende den tidigare försäljningen av dessa över 1000 bostäder i allmännyttan. Strålande affärer för Vaxholms skattebetalare, eller hur!? Not!

Efter mer än 20 år av fåfänga försök att komma tillrätta med de synnerligen omfattande fukt- och mögelproblemen ända sedan Pålsundsskolan byggdes, tvingas det moderatledda majoritetsstyret i Vaxholm besluta om rivning av Pålsundsskolan. Den direkta orsaken till beslutet var att Arbetsmiljöverket dömde ut skolan som otjänlig arbetsplats för skolpersonalen. Det moderatledda majoritetsstyret i Vaxholm ansåg samtidigt uppenbart att Pålsundsskolan var en lämplig skolmiljö för alla förskolebarn och skolelever i klass F-5.

Till följd av de även i denna byggnad synnerligen omfattande fukt- och mögelproblemen hade ett antal år tidigare det moderatledda majoritetsstyret i Vaxholm beslutat att även riva Norrbergsskolans idrottshall!

För åtskilliga år sedan beslutade det moderatledda majoritetsstyret i Vaxholm att den avloppsluktande och söndertillbyggda Norrbergsskolan ska rivas. Den attraktiva marken ska istället bebyggas med bostäder för att klara av Vaxholms befolkningsexpansion. Kommunens intäkt från markförsäljningen förbättrar avsevärt kommunens ekonomiska ställning, som varit nattsvart sedan det moderatledda majoritetsstyret i Vaxholms katastrofala låneaffärer på 1990-talet.

I slutet av år 2021 rasar väsentliga delar av Vaxholms centralt belägna kajer samman och stora slukhål uppstår bland annat i anslutning till gästhamnen och den så kallade shelltomten. Kommunen konstaterar utan den minsta självkritik (se länk) att detta beror på fel hos andra kommuner (läs Österåker) som ansvarade för kajerna fram till 1983! Kommen firar detta med en liten kajfest på hamnplan (se länk), och tvingas sedan påbörja ett ”kajprojekt” i avsikt att fullständigt bygga om och under flera år stänga av väsentliga delar av centrala Vaxholm.

Samhällsbyggnadsförvaltning har under det senaste decenniet helt havererat. Detta yttrar sig bland annat i att de av kommunens fastighetsägare som söker bygglov tvingas vänta i mer än sex månader innan kommunen tillsätter en handläggare, och ytterligare flera månader innan ett kommunen ger besked om ansökan. För att inte orsaka onödig och kostsam fördröjning ska kommunen enligt svensk lag lämna slutligt besked inom tio veckor räknat från att ansökan är komplett. Hos övriga sju norrortskommuner erhåller sökande av bygglov svar inom sex till tio veckor.

I det fall vi efter det i närtid förestående valet återfår ett majoritets- eller minoritetsstyre med avgörande inflytande från Vaxholmsmoderaterna blir det oavsett vilka åtgärder som vidtas, uppenbart omöjligt att inte infria vallöftet att göra Vaxholm bättre! Eller är det ens möjligt att ställa till det ännu värre?

/Mr Walker

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)