Det kommer att bli sämre innan det blir bättre

Vår nya statsminister aviserade i regeringsdeklarationen häromdagen att det kommer att ta tid att vända den svenska statsskutan i rätt färdriktning, och att vi medborgare måste räkna med att det kan bli sämre innan regeringens förbättringsåtgärder börjar märkas så att det blir bättre.

I en mer än lovligt skrytsam och verklighetsfrånvänd artikel i kommunens egen tidning Viktigt i Vaxholm från i somras (läs artikeln här), påstår Vaxholms kommuns bygglovschef utan att skämmas att det är sex månaders väntetid innan kommunen tilldelar handläggare till en inlämnad ansökan om bygglov. Därefter tar det normalt ytterligare mer än tio veckor innan kommunen meddelar beslut avseende ansökan.

I en artikel av veckans utgåva av lokaltidningen Mitt-i-Vaxholm (läs artikeln här) framgår att kommunen i ett ungefär samtidigt svar till JO (läs mer här) istället erkänner att det numera tar tio månader innan kommunen anvisar en handläggare att börja granska en till kommunen inlämnad ansökan om bygglov. Skillnaden mellan sex och tio månader är 67 procent, och detta visar tydligt ännu en gång hur Vaxholms kommun med avsikt skönmålar sina misskötta verksamheter för att vilseleda oss boende i kommunen. Även sex månaders väntan innan en handläggare börjar granska en ansökan om bygglov är naturligtvis katastrofalt, och kostar både kommunens skattebetalare (läs mer här) och de som ansöker om bygglov stora belopp.

Av en konsultrapport (läs rapporten här) som byggnadsnämnden beställde för flera år sedan, och som publicerades den 31 augusti 2020, framgår att problemen inom kommunens bygglovsenhet funnits sedan lång tid tillbaka (läs mer här). Dessutom har kommunens tidigare undermåliga försök att komma tillrätta med missförhållanden och brister inom bygglovsenheten totalt misslyckats.

På sidan 8 i rapporten framgår att under åren 2015 till 2019 ökade antalet bygglovshandläggare inom kommunen med 50 procent. Under samma tidsperiod ökade lönekostnaderna för dessa handläggare med 56 procent, medan antalet bygglovsärenden i stort sett var oförändrat under dessa år. Trots detta ökade den genomsnittliga handläggningstiden under denna tidsperiod med cirka 50 procent. Det gäller både den totala handläggningstiden, och handläggningstiden efter att ansökan är komplett.

Mot bakgrund ovan förefaller det rimligt att ifrågasätta om byggnadsnämndens åtgärder i september 2022 kommer att leda till förväntat resultat. Under föregående år har det uppenbarligen inte gjort det, utan istället endast tvingat Vaxholms skattebetalare att stå för bygglovsenhetens kostnader, när enheten enligt plan- och bygglagen ska vara självfinansierad.

Avslutningsvis undrar man om det kommer att bli två, tre eller fyra års handläggningstid för ansökningar om bygglov hos Vaxholms kommun ”innan det blir bättre”. Notera gärna att det nu är ungefär ett års väntetid för att beviljas bygglov av Vaxholms kommun. Redan en eventuell återgång till de åtta månaders handläggningstid som framgår av artikeln i Viktigt i Vaxholm (läs mer här) innebär att ”det blivit bättre”. Vi är säkra på att detta i så fall kommer att presenteras som en stor framgång av kommunen, exempelvis att ”vi är på rätt väg”. Om en sådan förbättring mot förmodan inträffar är det naturligtvis också en framgång för en kommun som regelmässigt och konstant rör sig i motsatt riktning, dvs mot allt sämre prestationer.

I det fall den tillträdande regeringen framöver sköter vår land på samma sätt som Vaxholms kommuns tjänstemän och folkvalda politiker under de senaste decennierna ”sköter om” vår natursköna kommun, så kommer förmodligen en majoritet av Sveriges medborgare att vara gängkriminella innan det blir bättre.

/Byggare Bob

Länk till artikel i Mitt i Vaxholm den 18 oktober 2022 angående Vaxholms kommun svar till JO

Länk till besked om åtgärder för att korta handläggningstiden för bygglov på Vaxholms webbplats

Länk till artikel i Viktigt i Vaxholm nr 2 2022

Länk till av Vaxholms byggnadsnämnd beställd rapport som påvisar missförhållanden och ineffektivitet inom kommunens bygglovsenhet

Se även några tidigare artiklar i Vaxholms lokaltidningar avseende kommunens bygglovshandläggning:

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 24 september 2021

Länk till artikel i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 26 november 2020

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 18 juli 2018

I dessa ekonomiska kristider bjuder Vaxholms kommun även på gratis elbilsladdning

Av en artikel på kommunens hemsida (läs artikeln här) framgår att Vaxholms kommun numera även bjuder på gratis laddning av elbilar vid kommunhuset. Tidigare har kommunen under flera år bjudit kommunens alla fastighetsägare på gratis bygglov (läs artiklar här och här).

Enligt plan- och bygglagen bortfaller nämligen hela bygglovsavgiften fjorton veckor efter att den lämnats in till kommunen och kommunen då inte lämnat slutligt besked till den sökande. Det förutsätter att den inlämnade ansökan är komplett. I det fall en inlämnad ansökan inte är komplett ska kommunen inom tre veckor från att ansökan inlämnades meddela den sökande vad som saknas.

Inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet har det sedan åtskilliga år dröjt mer än sex månader innan en ansökan ens tilldelas en handläggare. Därefter tar det oftast mer än tio veckor innan de sökande erhåller besked från kommunen. Således är den sammanlagda handläggningstiden betydligt mer än åtta månader inom Vaxholms kommun. Övriga sju norrortskommuner i Stockholm klarar av att följa lagen och lämna besked till de sökande inom tio veckor.

Tidigare försök av kommunen att under åren 2015-2019 vidta rättelse har istället medfört att handläggningstiderna i genomsnitt ökat med 50 procent, trots att antalet ärenden varit oförändrat och personalstyrkan ökat med 50 procent och lönekostnaderna med 56 procent. Detta framgår av den genomlysning som byggnadsnämnden lät genomföra under 2019-2020 (läs rapporten här).

Nyligen meddelade kommunen att man ännu en gång ska försöka komma tillrätta med de långa handläggningstiderna inom kommunen bygglovsenhet (läs artikeln här). Vi hoppas att handläggningstiderna denna gång inte ökar proportionellt i förhållande till antalet tillkommande bygglovshandläggare.

Ett företag som skötts på samma sätt som Vaxholms kommun hade naturligtvis snabbt hamnat på obestånd och försatts i konkurs. En kommun har istället extra skyddsnät där bygglovsenhetens gratisverksamhet istället täcks med vaxholmsbornas skattemedel. Därmed blir det möjligt för kommunen att utan vare sig brådska eller vilja till förbättring under obegränsad tid fortsätta med dessa ekonomiska haveriverksamheter.

Till alla bygglovsökandes och elbilsägares lycka gäller följaktligen kommunens erbjudanden om gratis laddning av elbilar och gratis bygglov tillsvidare. Vaxholms skattebetalare är betydligt fler och är kanske inte lika glada och tacksamma över att tvingas betala för kommunens generösa erbjudanden riktade endast till vissa oftast redan välmående medborgargrupper inom kommunen.

/Mr Walker

Länk till kommunens erbjudande om gratis laddning av elbilar

Länk till besked om åtgärder för att korta handläggningstiden för bygglov på Vaxholms webbplats

Länk till artikel i Viktigt i Vaxholm nr 2 2022

Länk till av Vaxholms byggnadsnämnd beställd rapport som påvisar missförhållanden och ineffektivitet inom kommunens bygglovsenhet

Se även några tidigare artiklar i Vaxholms lokaltidningar avseende kommunens bygglovshandläggning:

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 24 september 2021

Länk till artikel i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 26 november 2020

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 18 juli 2018

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Länk till artikel om Vaxholms kommuns kroniska personalbrist inom bygglovshandläggningen

Länk till artikel om bristande handlingskraft inom Vaxholms kommunstyrelse och kommunledning

Länk till artikel om att Vaxholms kommun för närvarande erbjuder alla sökande avgiftsfria bygglov

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-24 (Stora brister inom Vaxholms förvaltning)

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-18 (Långa ledtider för bygglov i Vaxholm)

Länk till artikel 1 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Rapport: Därför dröjer byggloven i Vaxholm)

Länk till artikel 2 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Kommunalrådet: Problemen har funnits under lång tid)

Länk till artikel 3 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Balkonger Brf Domaren)

Länk till artikel i Svenska Dagbladet den 2019-06-06 (Vaxholmsbo tvingades vänta på bygglov i 18 år)

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2018-07-18 (Långa handläggningstider för bygglov är ett utbrett problem)

Efter mer än två år vidtar kommunen åtgärder för att försöka korta handläggningstiden för bygglov

Enligt information på Vaxholms kommuns webbplats (läs mer här) tvingas kommunen flera år försent äntligen till att försöka vidta åtgärder för att komma tillrätta med kommunens katastrofalt långa handläggningstider för vaxholmarnas ansökningar om bygglov.

Av en konsultrapport (läs rapporten här) som byggnadsnämnden beställde för flera år sedan, och som publicerades den 31 augusti 2020, framgår att problemen inom kommunens bygglovsenhet funnits sedan lång tid tillbaka. Dessutom har kommunens tidigare försök att komma tillrätta med missförhållanden och brister inom bygglovsenheten totalt misslyckats.

På sidan 8 i rapporten framgår att under åren 2015 till 2019 ökade antalet bygglovshandläggare inom kommunen med 50 procent. Under samma tidsperiod ökade lönekostnaden för dessa handläggare med 56 procent, medan antalet bygglovsärenden förblev relativt konstant under samma år. Trots detta ökade den genomsnittliga handläggningstiden under denna tidsperiod för alla dessa handläggare med cirka 50 procent. Det gäller både den totala handläggningstiden, och handläggningstiden efter att ansökan är komplett.

Mot bakgrund ovan förefaller det rimligt att ifrågasätta om byggnadsnämndens åtgärder i september 2022 kommer att leda till önskat resultat. Under föregående år har det uppenbarligen inte gjort det, utan istället endast tvingat Vaxholms skattebetalare att stå för bygglovsenhetens kostnader, när enheten enligt plan- och bygglagen ska vara självfinansierad.

I Vaxholm täcker bygglovsavgifterna under åren 2015 till 2019 i genomsnitt mellan 50 och 60 procent av bygglovsenhetens kostnader. I Österåker täcker samma avgifter under samma tid ungefär 100 procent av bygglovsenhetens kostnaderna, och i Norrtälje kommun uppkommer under dessa år istället ett visst överskott från kommunens bygglovsavgifter.

På sidan 20 i rapporten visas att Vaxholms bygglovsenhet årligen endast hanterar hälften så många bygglovsärenden per lovhandläggare år som Norrtälje kommun. Även handläggare som arbetar inom Österåkers kommun hanterar i genomsnitt ungefär trettio procent fler lovärenden per år än Vaxholms lovhandläggare.

På sidan 11 i kommunens senaste utgåva av kommuntidningen Viktigt i Vaxholm (läs artikeln här) påstår Vaxholms bygglovschef helt felaktigt och uppenbart osant att alla Sveriges kommuner har alltför långa handläggningstider för bygglov.

En rundringning till åtta norrortskommuner i stockholmsområdet ger istället följande bild:

I Vaxholms kommun tilldelas en ansökan en handläggare mer än sex månader efter att ansökan inkom till kommunen. I övriga åtta norrortskommuner tilldelas en ansökan en handläggare inom en vecka. I vissa kommuner sker det exempelvis varje måndagsmorgon, och därmed inom en till fem arbetsdagar efter att en ansökan inkom till respektive kommun.

I Vaxholm kan det dröja minst åtta månader innan kommunen lämnar besked angående en komplett ansökan. I övriga åtta norrortskommuner tar det i genomsnitt mellan sex och tio veckor innan den sökande erhåller slutligt besked från respektive kommuns bygglovsenhet.

/Byggare Bob

Länk till besked om åtgärder för att korta handläggningstiden för bygglov på Vaxholms webbplats

Länk till artikel i Viktigt i Vaxholm nr 2 2022

Länk till av Vaxholms byggnadsnämnd beställd rapport som påvisar missförhållanden och ineffektivitet inom kommunens bygglovsenhet

Se även några tidigare artiklar i Vaxholms lokaltidningar avseende kommunens bygglovshandläggning:

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 24 september 2021

Länk till artikel i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 26 november 2020

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 18 juli 2018

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)