Vaxholms kommun straffar olagligen vaxholmsbo som tidigare friats för samma åtgärd

I december 2016 beslutade Vaxholms kommun i ett tillsynsärende att förelägga en vaxholmsbo att riva ett uthus och avflytta flera byggbodar som uppställs på en fastighet inom kommunen.

Både uthus och byggbodar hade uppförts under ett på fastigheten sex år tidigare pågående byggprojekt, för vilket kommunen beviljat bygglov. Efter klagomål från grannar hade kommunen i ett tillsynsärende under november och december 2010 friat vaxholmsbon genom att besluta att inte ingripa.

Enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt den svenska Rättegångsbalken är det inte tillåtet att bestraffa någon två gånger för samma lagöverträdelse. Bestämmelsen innebär också att den som en gång friats för en påstådd lagöverträdelse inte senare får fällas för samma påstådda överträdelse.

Även om lagtexterna i Europakonventionen och Rättegångsbalken om förbud mot dubbel bestraffning till synes avser rättegångsprövning, finns en mängd rättsfall från Europadomstolen som visar att denna lagstiftning även gäller vid kommuners myndighetsutövning. Följaktligen utgör Vaxholms kommuns andra prövning under 2016 av vaxholmsbons påstådda överträdelser ett brott mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, eftersom personen redan i december 2010 friades för dessa av kommunen påstådda överträdelser.

I sammanhanget bör noteras att det är två olika grannar under olika tidsperioder boende i samma enfamiljsvilla, som under 2010 respektive 2016 framför samma klagomål till kommunen. Vid båda tillfällena resulterar grannarnas klagomål i att kommunen inleder ett tillsynsärende. Tillsynsärendet under 2010 slutfördes följaktligen med att kommunen friade vaxholmsbon genom att besluta att inte ingripa.

Under 2016 försäljs sedan de klagande grannarnas fastighet, och under hösten 2016 inkommer till kommunen nya klagomål från de nyinflyttade grannarna. Det visar sig vara samma klagomål som den förre ägaren av samma villafastighet framfört till kommunen sex år tidigare. I strid med tillämplig lagstiftning inleder kommunen då ett nytt tillsynsärende avseende samma förhållanden på den berörda fastigheten, vilka kommunen enligt ovan redan sex år tidigare slutbehandlat i ett annat tillsynsärende. Självfallet är de nya grannarna väl insatta i förhållandena på den av klagomålen berörda fastigheten redan innan de förvärvar sin nya bostad. De nya grannarna har inför förvärvet också blivit informerade eller borde i vart fall blivit informerade av säljaren angående kommunens under 2010 slutförda tillsynsärende.

Dokumentation av ärendet kommer att publiceras senare.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)