Vaxholmsbornas skattemedel används till bygglovs- och tillsynsärenden som pågår under decennier

Enligt en undersökning som en extern aktör utfört på uppdrag av byggnadsnämnden i Vaxholms kommun kostar kommunens bygglovs- och tillsynsärenden skattebetalarna i Vaxholm varje år stora belopp. Resultatet av undersökningen presenteras i en offentlig rapport daterad den 31 augusti 2020.

Bygglovsärenden ska enligt plan- och bygglagen vara självfinansierande genom de avgifter som de lovsökande betalar, men på grund av kommunens långa handläggningstider reduceras eller bortfaller många bygglovsavgifter helt eller delvis. När ett bygglovsärende handlagts av kommunen under mer än tio veckor, reduceras bygglovsavgiften med en femtedel för varje ytterligare påbörjad vecka. Det innebär att så fort kommunens totala handläggningstid överstiger fjorton veckor bortfaller bygglovsavgiften helt. Under vissa omständigheter har kommunen rätt att begära ytterligare tio veckors handläggningstid, men detta ska då skriftligen med förklaring av orsaken meddelas till den sökande. Det ska i sådana ärenden finnas ett särskilt omfattande utredningsbehov för att lovhandläggningen ska kunna förlängas med upp till tio veckor, vilket sällan är fallet i ett vanligt bygglovsärende.

I media förekommer uppgifter om bygglovs- och tillsynsärenden inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet som pågår under flera år, i vissa fall upp till två decennier. I dessa pågående ärenden utväxlas kommunikation, hålls möten och genomförs platsbesök där flera kommunanställda normalt deltar. Så länge ett ärende inte avslutas kan kommunen inte utställa någon faktura, och därmed belastar varje år dessa långvariga lov- och tillsynsärenden istället Vaxholms skattebetalare. Eftersom kommunens handläggning i dessa långvariga ärenden uppenbart pågått under mer än tio veckor, saknar kommunen möjlighet att debitera bygglovsavgift även när respektive lovärende avslutats. Hela notan för flera års bygglovshandläggning lämpas följaktligen över på Vaxholms skattebetalare.

Under de senaste åren har personalstyrkan inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet kraftigt utökats, med betydligt stigande personalkostnader som följd. När bygglovsenhetens intäkter från lovavgifter inte räcker för att täcka bygglovsenhetens kostnader täcks underskottet med skattemedel. Enligt den externa rapporten har bygglovsenheten i vart fall under senare tid under de flesta år uppvisat ekonomiskt underskott som följaktligen Vaxholms skattebetalare får betala notan för.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunens tillsynsärenden betalas med kommunens skattemedel. Under de senaste två åren har kommunens kostnad för tillsynsärenden varit drygt tre miljoner kronor. Under 2020 anlitades en extern aktör för att utföra tillsynsarbete som kommunens egen organisation inte hann med, trots att personalstyrkan ökat med 50 procent och personalkostnaderna ökat med 54 procent. Notan för några månaders i stort sett tidsmässigt ospecificerat arbete landade på mer än en halv miljon kronor. Även det beloppet belastar Vaxholms skattebetalare.

Läs den externa rapporten Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och tillsynsverksamhet.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)