Om Visit Vaxholm NOT

Vaxholms ofrivilliga kommungranskare

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn) är ett ideellt arbetande nätverk med målsättningen att tydliggöra, publicera och motverka de missförhållanden som sedan decennier råder inom Vaxholms kommuns förvaltning, kommunledning, politiska ledning samt följaktligen i vart fall inom vissa av kommunens politiska partier. I anslutning till detta arbetar nätverket även för att granska, publicera och motverka alla former av överlagd och missvisande skönmålning, desinformation, ”fake news”, korruption, nepotism och otillåten påverkan från särintressen som inte är formella sakägare i de ärenden i vilka kommunen fattar beslut.

Om du upplever att Vaxholms kommun vid ett eller flera tillfällen under de senaste tio åren på något sätt behandlat dig felaktigt, diskriminerande eller kränkande är du varmt välkommen att kontakta oss på Visit Vaxholm NOT. Vi kommer att granska ditt ärende, och om det innehåller sakligt grundad kritik kommer ditt fall med stor sannolikhet att presenteras här på vår webbplats.

Inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet råder med hänsyn till folkmängden exempelvis elva gånger sämre rättssäkerhet i jämförelse med de inom Stockholms Norrort båda kommunerna med näst sämst rättssäkerhet, Österåker och Upplands Väsby.

Ovanstående påståenden baseras på att Justitieombudsmannen under åren 2004-2018 använde sin kraftfullaste åtgärd och riktade allvarlig kritik mot byggnadsnämnden och bygglovsförvaltningen i Vaxholms kommun i sex olika ärenden. Under samma femtonårsperiod uttalade Justitieombudsmannen kritik mot de övriga sju norrortskommunerna i sammanlagt sju ärenden. Det innebär att trots att Vaxholms kommun i december 2018 endast stod för tre procent av befolkningsunderlaget i Stockholm Norrort, är kommunen föremål för nära hälften (46 procent) av den allvarliga kritik som Justitieombudsmannen under åren 2004-2018 riktade mot de åtta kommunerna i Stockholm Norrort. Att rikta allvarlig kritik mot missförhållanden inom en kommunal förvaltning är JO:s kraftfullaste verktyg.

De båda under den aktuella femtonårsperioden näst sämsta kommunerna Österåker och Upplands Väsby mottog allvarlig kritik från Justitieombudsmannen i vardera två ärenden, medan kommunerna Solna och Vallentuna klarade sig helt utan allvarlig JO-kritik under dessa femton år. Övriga norrortskommuner mottog under åren 2004-2018 allvarlig kritik från Justitieombudsmannen vid vardera endast ett tillfälle.

Täby kommun med ungefär sex gånger så stor befolkning och genomsnittligt dubbelt så många årliga bygglovsärenden jämfört med Vaxholms kommun, mottog allvarlig kritik från Justitieombudsmannen endast vid enda ett tillfälle under samma tidsperiod om femton år under vilken Justitieombudsmannen riktade allvarlig kritik mot Vaxholms bygglovsförvaltning i hela sex ärenden.

Detta sätt att mäta rättssäkerheten inom en kommuns förvaltning är självfallet inte garanterat rättvisande. Det är ändå ett för alla kontrollerbart, enkelt och objektivt sätt att bedöma rättssäkerheten utifrån Justitieombudsmannens perspektiv. Att bevaka rättssäkerheten i Sverige är ett av Justitieombudsmannens viktigaste uppdrag. Under den aktuella mätperioden var Vaxholms kommuns bygglovsenhet orsak till nästan hälften av sammanlagt tretton ärenden där JO uttalat allvarlig kritik mot enskilda norrortskommuner. Samtidigt står Vaxholms kommun för endast drygt tre procent av befolkningsunderlaget i den berörda populationen. Följaktligen är det svårt att komma fram till någon annan slutsats än att rättssäkerheten är betydligt sämre för boende i Vaxholms kommun än för boende i de övriga sju norrortskommunerna.

I sammanhanget bör uppmärksammas att det är en mycket liten andel av alla felhanterade lovärenden hos kommunerna som anmäls till Justitieombudsmannen. Många känner inte till möjligheten att klaga hos JO, och andra anser det inte vara värt besväret eftersom kritik från Justitieombudsmannen ändå inte ändrar på det som JO kritiserar. Vaxholms kommun konstaterar exempelvis bara att allvarlig kritik från Justitieombudsmannen varken är skadeståndsgrundande (vilket sannolikt utgör ytterligare ett felaktigt påstående) eller förändrar de förhållanden som JO kritiserar. Vaxholms kommuns inställning är följaktligen att JO-kritik inte är så mycket att bry sig om. Därmed kan Vaxholms kommun utan inblandning från utomstående och utan att ta obekvämt mycket hänsyn till svenska lagar istället sköta myndighetsutövningen på det sätt som kommunen finner lämpligt.

Trots den i sammanhanget överväldigande och allvarliga kritik som Justitieombudsmannen under de senaste sjutton åren riktat mot Vaxholms kommuns bygglovsförvaltning har kommunen till följd av denna kritik inte vidtagit några förbättrande åtgärder.

Enligt en tidigare insändare i Vaxholms lokaltidning Lotsen kan Vaxholms djupt rotade och destruktiva kommunkultur vara en följd av att Vaxholm för länge sedan i första hand var känt för att härbärgera ett fängelse för grova brottslingar. När dessa personer avtjänat sina fängelsestraff, påstods de på grund av sitt kriminella förflutna inte längre vara välkomna tillbaka till sina respektive hemorter. Istället etablerade sig dessa tidigare fängelsekunder i Vaxholm, och grundlade där en kultur som till synes ofta förekommer i kriminella gäng; baktaleri, medveten falsk ryktesspridning, bristande respekt för lagen, slutenhet och total tystnad utåt, absolut lydnad och bestraffning enligt gängledarens godtycke för både falskt påstådda och påhittade gärningar. Det finns omfattande vittnesmål, handlingar och rapporter som påvisar att detta till stora delar liknar förhållandena inom i vart fall vissa delar av Vaxholms kommuns förvaltningsverksamhet.

Mot bakgrund ovan är det beklagligtvis ofta förekommande att Vaxholms kommuns beslut i enskilda ärenden avsiktligt är uppenbart kränkande, felaktiga, lagstridiga och skadliga för enskilda medborgare. Berörda kommuninvånare som trots detta inte accepterar kommunens beslut hamnar i den berömda frysboxen, och motarbetas sedan konsekvent på alla sätt av kommunens kärntrupper. Vissa kommunmedarbetare har dessbättre högre etik och vågar i vart fall uppvisa visst civilkurage, och därmed uppkommer även internt inom kommunen långvariga konflikter på det sätt som framgår av en intern rapport presenterad av kommunen den 31 augusti 2020 (se nedan).

Det förekommer sällsynta kommunmedarbetare som ser sig själva och kommunen som en serviceorganisation istället för ett verktyg för myndighetsmissbruk, och därmed vägrar att inrättar sig i ledet för att utöva detta kollektiva medborgarförtryck. Beklagligtvis är det inte ovanligt att dessa medarbetare företrädesvis styrda av moral, etik och ansvarstagande efter interna trakasserier och omotiverade motgångar väljer eller tvingas att avsluta sin anställning. Flera ambitiösa och kompetenta vaxholmspolitiker har tvingats välja samma utväg.

Läs rapporten; Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet.

Visa sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)