Efter mer än två år vidtar kommunen åtgärder för att försöka korta handläggningstiden för bygglov

Enligt information på Vaxholms kommuns webbplats (läs mer här) tvingas kommunen flera år försent äntligen till att försöka vidta åtgärder för att komma tillrätta med kommunens katastrofalt långa handläggningstider för vaxholmarnas ansökningar om bygglov.

Av en konsultrapport (läs rapporten här) som byggnadsnämnden beställde för flera år sedan, och som publicerades den 31 augusti 2020, framgår att problemen inom kommunens bygglovsenhet funnits sedan lång tid tillbaka. Dessutom har kommunens tidigare försök att komma tillrätta med missförhållanden och brister inom bygglovsenheten totalt misslyckats.

På sidan 8 i rapporten framgår att under åren 2015 till 2019 ökade antalet bygglovshandläggare inom kommunen med 50 procent. Under samma tidsperiod ökade lönekostnaden för dessa handläggare med 56 procent, medan antalet bygglovsärenden förblev relativt konstant under samma år. Trots detta ökade den genomsnittliga handläggningstiden under denna tidsperiod för alla dessa handläggare med cirka 50 procent. Det gäller både den totala handläggningstiden, och handläggningstiden efter att ansökan är komplett.

Mot bakgrund ovan förefaller det rimligt att ifrågasätta om byggnadsnämndens åtgärder i september 2022 kommer att leda till önskat resultat. Under föregående år har det uppenbarligen inte gjort det, utan istället endast tvingat Vaxholms skattebetalare att stå för bygglovsenhetens kostnader, när enheten enligt plan- och bygglagen ska vara självfinansierad.

I Vaxholm täcker bygglovsavgifterna under åren 2015 till 2019 i genomsnitt mellan 50 och 60 procent av bygglovsenhetens kostnader. I Österåker täcker samma avgifter under samma tid ungefär 100 procent av bygglovsenhetens kostnaderna, och i Norrtälje kommun uppkommer under dessa år istället ett visst överskott från kommunens bygglovsavgifter.

På sidan 20 i rapporten visas att Vaxholms bygglovsenhet årligen endast hanterar hälften så många bygglovsärenden per lovhandläggare år som Norrtälje kommun. Även handläggare som arbetar inom Österåkers kommun hanterar i genomsnitt ungefär trettio procent fler lovärenden per år än Vaxholms lovhandläggare.

På sidan 11 i kommunens senaste utgåva av kommuntidningen Viktigt i Vaxholm (läs artikeln här) påstår Vaxholms bygglovschef helt felaktigt och uppenbart osant att alla Sveriges kommuner har alltför långa handläggningstider för bygglov.

En rundringning till åtta norrortskommuner i stockholmsområdet ger istället följande bild:

I Vaxholms kommun tilldelas en ansökan en handläggare mer än sex månader efter att ansökan inkom till kommunen. I övriga åtta norrortskommuner tilldelas en ansökan en handläggare inom en vecka. I vissa kommuner sker det exempelvis varje måndagsmorgon, och därmed inom en till fem arbetsdagar efter att en ansökan inkom till respektive kommun.

I Vaxholm kan det dröja minst åtta månader innan kommunen lämnar besked angående en komplett ansökan. I övriga åtta norrortskommuner tar det i genomsnitt mellan sex och tio veckor innan den sökande erhåller slutligt besked från respektive kommuns bygglovsenhet.

/Byggare Bob

Länk till besked om åtgärder för att korta handläggningstiden för bygglov på Vaxholms webbplats

Länk till artikel i Viktigt i Vaxholm nr 2 2022

Länk till av Vaxholms byggnadsnämnd beställd rapport som påvisar missförhållanden och ineffektivitet inom kommunens bygglovsenhet

Se även några tidigare artiklar i Vaxholms lokaltidningar avseende kommunens bygglovshandläggning:

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 24 september 2021

Länk till artikel i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 26 november 2020

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 18 juli 2018

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)