Undermålig rättssäkerhet i Vaxholm jämfört med övriga norrortskommuner

Inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet råder med hänsyn till folkmängden ungefär elva gånger sämre rättssäkerhet i jämförelse med de inom Stockholms Norrort båda kommunerna med näst sämst rättssäkerhet, nämligen Österåker och Upplands Väsby.

Ovanstående påstående baseras på att Justitieombudsmannen under åren 2004-2018 riktat allvarlig kritik mot byggnadsnämnden och bygglovsförvaltningen i Vaxholm i sex olika ärenden. Under samma femtonårsperiod uttalade Justitieombudsmannen kritik mot de övriga sju norrortskommunerna i sammanlagt sju ärenden. Det innebär att trots att Vaxholms kommun i december 2018 endast utgjorde 3 procent av befolkningsunderlaget i Stockholm Norrort, så är kommunen föremål för nära hälften, 46 procent, av den allvarliga kritik som Justitieombudsmannen under åren 2004-2018 riktade mot kommunerna i Stockholm Norrort.

De båda kommunerna Österåker och Upplands Väsby mottog allvarlig kritik från Justitieombudsmannen i vardera två ärenden under den aktuella femtonårsperioden, medan kommunerna Solna och Vallentuna klarade sig helt från allvarlig JO-kritik under dessa år. Övriga norrortskommuner mottog under åren 2004-2018 allvarlig kritik från Justitieombudsmannen vid vardera ett enda tillfälle.

Täby kommun med ungefär sex gånger så stor befolkning och i genomsnitt dubbelt så många bygglovsärenden per år jämfört med Vaxholms kommun, mottog allvarlig kritik från Justitieombudsmannen vid endast ett tillfälle under den tidsperiod under vilken Justitieombudsmannen riktade allvarlig kritik mot Vaxholms bygglovsförvaltning i sex ärenden.

Detta sätt att mäta rättssäkerheten inom en kommuns förvaltning är självfallet inte garanterat rättvisande. Det är ändå ett för alla kontrollerbart, enkelt och objektivt sätt att bedöma rättssäkerheten utifrån Justitieombudsmannens perspektiv. I fallet med Vaxholms kommuns bygglovsenhet, som under den aktuella mätperioden orsakat nästan hälften av sammanlagt tretton ärenden där JO uttalat allvarlig kritik mot enskilda norrortskommuner, samtidigt som Vaxholms kommun endast står för drygt tre procent av befolkningsunderlaget i den berörda populationen, är det svårt att komma fram till något annat än en enda mycket tydlig slutsats; rättssäkerheten är betydligt sämre för boende i Vaxholm än för boende i de övriga sju norrortskommunerna.

I sammanhanget bör uppmärksammas att det är en mycket liten andel av alla lovärenden med felhantering hos kommunerna som anmäls till Justitieombudsmannen. Många känner inte till möjligheten att klaga hos JO, och andra anser det inte vara värt besväret eftersom kritik från Justitieombudsmannen ändå inte ändrar på det som JO kritiserar. Vaxholms kommun konstaterar exempelvis endast att allvarlig kritik från Justitieombudsmannen varken är skadeståndsgrundande (vilket sannolikt utgör ytterligare ett felaktigt påstående från kommunens sida) eller förändrar de förhållanden som JO kritiserar. Kommunens inställning är följaktligen att JO-kritiken inte är så mycket att bry sig om, och att kommunen utan inblandning från utomstående istället sköter sin myndighetsutövning på det sätt som kommunen finner lämpligast.

Trots den i sammanhanget översvallande allvarliga kritik som Justitieombudsmannen under de senaste sexton åren riktat mot Vaxholms kommuns bygglovsförvaltning har kommunen till följd av denna kritik inte vidtagit några förbättrande åtgärder.

Sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Intern rapport avslöjar omfattande brister inom Vaxholms bygglovsförvaltning

Enligt uppgifter i en intern rapport publicerad den 31 augusti 2020 fördubblades under 2018 antalet bygglovshandläggare som arbetade inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet. Trots att antalet handläggningsärenden var i stort sett oförändrade jämfört med året före, fick denna synnerligen omfattande och kostsamma förstärkning av enhetens handläggningskapacitet endast till resultat att bygglovsenhetens redan olagligt långa handläggningstider i genomsnitt istället förlängdes med ytterligare 50 procent.

I rapporten presenteras resultatet av en undersökning och genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhets verksamhet. Det är kommunstyrelsen som beställt undersökningen efter att missförhållandena inom bygglovs- och GIS-enheten pågått under många år utan att kunna lösas.

Länk till rapport om Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)