Vaxholms kommun får Sveriges högst betalda förvaltningschef?

Vaxholms kommun är förmodligen på väg att få Sveriges högst betalda chef för en kommuns bygglovs- och samhälllsbyggnadsförvaltning. Inom nuvarande bygglovsorganisation råder sedan två decennier ett sannolikt rekordkaos, vilket bland annat framgår av de båda utredningar kommunens byggnadsnämnd till slut tvingades genomföra för ett par år sedan (se länk 1 och länk 2). Därtill har bygglovenheten sedan 2004 orsakat nästan lika många ärenden med JO-kritik (sex fall, se länk), som under samma tidsperiod orsakats av alla de övriga sju norrortskommunernas bygglovsenheter tillsammans (sju fall). Denna omfattande kritik från Justitieombudsmannen påvisar ytterligare den enskilda vaxholmsbons undermåliga rättssäkerhet i relationen till Vaxholms kommun. Vaxholms kommun utgör endast drygt tre procent (cirka 12 000 personer) av Norrorts hela befolkningsunderlag om 393 000 personer. Kommunens bygglovsenhet har under åren 2004-2018 alltså föranlett allvarligt JO-kritik vid sex olika tillfällen. Ingen annan bygglovsförvaltning inom Norrort har under samma tidsperiod orsakat kritik från JO vid fler än två tillfällen, trots att de i flera fall rör sig om kommuner med tio gånger så stor befolkning som Vaxholm. Solnas och Vallentunas bygglovsenheter har under de senaste 20 åren inte orsakat kritik från Justitieombudsmannen vid något enda tillfälle. Dessa båda kommuner är i många avseenden flerfalt större och har mångfalt fler invånare än Vaxholms kommun.

I sammanhanget bör noteras att en mycket liten andel av kommunernas felhanterade bygglovsärenden anmäls till Justitieombudsmannen. Många drabbade sökanden känner inte till möjligheten att klaga hos JO, och andra anser det inte vara värt besväret att lämna in en anmälan eftersom kritik från Justitieombudsmannen inte ändrar de beslut som JO kritiserar. Vaxholms kommun uppvisar dessutom den lilla egenheten att anse att kritik från Justitieombudsmannen saknar betydelse och ofta är felaktigt!

Under januari 2022 inlämnades ytterligare en JO-anmälan avseende missförhållanden inom Vaxholms kommuns bygglovshandläggning (se länk). Anmälan avser att Vaxholms kommun generellt meddelar kommunens bygglovssökanden att det kommer att dröja minst sex månader från att en lovansökan inlämnas tills ärendet tilldelas en kommunal handläggare. Enligt plan- och bygglagen ska en kommun senast tio veckor efter att en komplett ansökan inlämnats till kommunen, inte bara påbörja ärendet utan även slutföra handläggningen och fatta beslut att exempelvis bevilja ansökan.

Av den rapport som Vaxholms kommun publicerade den 31 augusti 2020 (se länk) framgår bland annat att den årliga personalomsättningaren inom kommunens bygglovsenhet översteg 34 procent för några år sedan. Under ett annat år ökade Vaxholms kommuns handläggningstid för ansökningar om bygglov med i genomsnitt ytterligare 50 procent, trots att antalet bygglovshandläggare under samma år ökade med 50 procent. Den extrema och olagliga genomsnittliga förlängningen av handläggningstiden för kommunnes bygglovsärenden ägde rum trots det stora tillskottet av nya bygglovshandläggare, samt förhållandet att antalet bygglovsärenden under samma år var oförändrat jämfört med föregående år.

Av de djupintervjuer som externt anlitade konsulter genomförde med Vaxholms bygglovsenhets personal framgår bland annat följande missförhållanden inom enhetens verksamhet (se länk sidorna 11-15 alt 119-13):

 • ”Man kan inte till dess man bevisat motsatsen”
 • ”Det är katastrof – våra chefer har inget förtroende för oss medarbetare”
 • ”Vårt förråd för kontorsmateriel är låst, och man måste be vaktmästaren om en penna”
 • ”Är det förankrat med KC (kommunchefen, vår anm)?
 • ”Alla är arga på varandra, och det är mycket duster kring bedömningar”
 • ”Vi har väldigt många starka viljor som alla vill få sin vilja fram”
 • ”Det är nästan slagsmål på mötena”
 • ”Vi är en myndighet men varför finns vi?”
 • ”Man har hamnat i en nej-mentalitet inom bygglov”
 • ”Man kan tolka lagen olika hårt. Här är vi ganska hårda i tolkningen”
 • ”När jag kom hit var det som att komma tillbaka till 90-talet i hur man jobbar”
 • ”Vissa vill inte förändra till en modern organisation, det sitter liksom i väggarna”
 • ”Alla jobbar olika”
 • ”Vi har inget gemensamt sätt att se på bygglovshanteringen”
 • ”Vi har en del rutiner på plats, men det saknas också mycket”
 • ”Cheferna vill inte öppet prata om de svårigheter som vi har”
 • ”Jag vet inte varför vissa får jobba hemma men inte andra”
 • ”Jag har nog inte sett X mer än kanske fem gånger de senaste månaderna”
 • ”Våra medborgare är välutbildade och vana att få som de vill. De respekterar inte att vi är en myndighet”
 • ”Vi är en myndighet, vi ska inte ge råd”
 • ”I min gamla kommun så var inställningen att vi ska hjälpa kunden, så är det inte här”

När en ny förvaltninsgchef övertar ansvaret för en kommunal förvaltning som ligger i ruiner på det sätt som framgår ovan, erfordras hos den individ som rekryteras naturligtvis såväl hög kompetens som lång erfarenhet av liknande utmaningar. Dessutom krävs både vilja och intresse att ge sig i kast med en sådan dysfunktionell personalorganisation. Individer med tillräcklig kompetens för denna utmaning är sannolikt lika svåra att finna som att engagera i Vaxholms kommuns långvariga och omfattande problemsituation. I det fall Vaxholms kommun lyckas rekrytera en lämplig kandidat kommer kostnaden i form av lön m.m. sannolikt att bli rekordhög. I vart fall för en så liten och avsides belägen kommun som Vaxholm. Vaxholms kommun är den befolkningsmässigt näst minsta kommunen i Stockholms län.

Under många år under 2000-talet och början av 2010-talet gjorde Vaxholms kommunstyrelse flera försök att rekrytera externa och tillräckligt kompetenta kommunchefer för att komma tillrätta med kommunens omfattande problem enligt ovan, vilka i olika omfattning även råder inom Vaxholms kommuns övriga förvaltningar. Efter att flera på rad externt rekryterade kommunchefer under en dryg tioårsperiod anställts till särskilt höga löne- och bostadskostnader, internrekryterades istället nuvarande kommunchef. Ett visst välbehövligt lugn inföll därefter inom Vaxholms kommunala förvaltning, men alla de missförhållanden inom kommunens förvaltningar som kommunstyrelsen tidigare haft förhoppning om att tillrättalägga genom att rekrytera en extern kommunchef, blev istället ytterligare fastcementerade.

Den inom Vaxholm kommunala gängmentaliteten, vilken bland annat visar sig genom fortsatt kommunal tystnadkultur, ovillkorlig intern uppbackning av tjänstemän som uppenbart gjort fel eller inte klarar sin yrkesutövning, utfrysning av utpekade anställda och svårhanterliga medborgare som anses misshagliga, maktmissbruk och vänskapskorruption, mörkläggningar av missförhållanden, arrongans inför svensk lag samt godtyckliga och uppenbart felaktiga beslut som i efterhand till varje pris ska döljas och försvaras med osanningar och efterkonstruktioner, utbreder sig åter till varje skrymlse i Vaxholms kommunhus. Kommentaren från djupintervjuerna med enskilda tjänstemän enligt ovan ”Är det förankrat med kommunchefen (KC)?” understryker att Vaxholms kommuns gravt haltande verksamheter är lika toppstyrda av skrupelfria och korrrupta ledare som flertalet ökända klubbar för motorcykelburen ungdom.

Lönekostnaderna för av Vaxholms kommunstyrelse tidigare externt rekryterade kommunchefer var uppseendeväckande höga, och för åtminstone en av dessa chefer betalade Vaxholms kommun beoendekostnader på hotell under anställningstiden, innan även denna chef torpederades och tvingades bort av motspänstiga och intrigerande tjänstemän.

/Mr Walker

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Länk till artikel om Vaxholms kommuns kroniska personalbrist inom bygglovshandläggningen

Länk till artikel om bristande handlingskraft inom Vaxholms kommunstyrelse och kommunledning

Länk till artikel om att Vaxholms kommun för närvarande erbjuder alla sökande avgiftsfria bygglov

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-24 (Stora brister inom Vaxholms förvaltning)

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-18 (Långa ledtider för bygglov i Vaxholm)

Länk till artikel 1 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Rapport: Därför dröjer byggloven i Vaxholm)

Länk till artikel 2 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Kommunalrådet: Problemen har funnits under lång tid)

Länk till artikel 3 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Balkonger Brf Domaren)

Länk till artikel i Svenska Dagbladet den 2019-06-06 (Vaxholmsbo tvingades vänta på bygglov i 18 år)

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2018-07-18 (Långa handläggningstider för bygglov är ett utbrett problem)

Vaxholms kommun prioriterar jämställdhet?

På Vaxholms kommuns hemsida presenterar kommunalrådet och kommunchefen ett projekt där kommunen ska lära sig arbeta mer ”jämställt” (se länk). Enligt kommunens företrädare innebär detta att kommunen ska likabehandla alla, oavsett om du är flicka eller pojke, man eller kvinna.

Enligt presentationen deltar Vaxholms kommun av denna anledningen i ett ”modellprojekt” som initierats av organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR). Vaxholms kommun arbetar tillsammans med de ”närbelägna” kommunerna Kramfors och Örnsköldsvik, där Örnsköldsvik är ”mentorkommun” som redan genomgått processen.

För oss som kommungranskare förefaller detta som ett försök att odla känsliga orkidéer i ett torrlagt ökenlandskap alternativt på en kall glaciär i Antarktis, eller påbörja återuppbyggnadsarbetet av en till grunden nedbrunnen byggnad med en ”schysst målarfärg” och pensel.

Vaxholms kommun har sedan länge uppenbara och överväldigande problem inom i stort sett alla kommunens förvaltningar. Sedan många år haglar klagomålen in från barn och föräldrar på kommunens skolor (se länk), liksom från boende och anhöriga inom kommunens äldreboenden (se länk). Inom bygglovsförvaltningen har kommunens fastighetsägare sedan länge tvingats ge upp allt hopp om att inom rimlig tid få hjälp med sina ansökningar om bygglov och tillstånd. I centrala Vaxholm finns ofta nästan fler orange omdirigeringsskyltar än ordinarie vägskyltar (se länk), främst beroende på kommunens nybyggnationer på Norrberget och de till följd av kommunens misskötsel sönderfallande kajerna (se länk). Enligt kommunen utgör kajerna Vaxholms hjärta, och vi tvingas konstatera att infarkten till följd av kommunal vanvård redan inträffat utan att några andra åtgärder vidtagits än daglig tillsyn (se länk) och en liten fest (se länk).

Det har gått så långt att Vaxholms kommunpolitiker efter påtryckningar från kommunrevisorerna till stora kostnader sett sig tvingade att anlita externa konsulter för att exempelvis genomlysa hela samhällsbyggnadsförvaltningen. De båda slutrapporter som kommunen publicerade den 31 augusti 2020 (se länk) respektive den 9 augusti 2021 (se länk) påvisar katastrofala förhållanden även internt tjänstemännen emellan. I rapporterna redogörs för kommentarer från lovhandläggarna som ”här i Vaxholm arbetar vi med 90-talsmetoder, det är slagsmål på mötena, vi är mer en myndighet än en serviceorganisation, invånarna är för välutbildade för att respektera och följa våra (felaktiga /reds förtydligande/) beslut”.

Enligt tillgängliga protokoll från byggnadsnämnden har kommunens åtgärder för att komma tillrätta med de synnerligen allvarliga missförhållandena inom samhällsbyggnadsförvaltningen, hittills begränsat sig till att kommunens hemsidor uppdaterats och ett nytt ärendehanteringssystem börjat introduceras. Utöver dessa båda skådebröd har förvaltningsledningen ”på grund av ordinarie arbetsuppgifter” inte hunnit vidta några andra åtgärder. Den ordinarie verksamheten har fortfarande eftersläpningar på mellan 6-12 månader. Bygglovsansökningar som inlämnades till kommunen under sommaren 2021 blev strax före jul tilldelade handläggare. Är det någon som har förhoppning om att det kommer att ske några förbättringar i bemötandet av de sökande och ”servicen” till invånarna under de kommande tio åren?

Under hösten 2021 inlämnades såväl rekordmånga klagomål på Vaxholms kommuns skolor till Skolinspektionen (se länk), som rekordmånga klagomål på Vaxholms kommuns äldreboenden (se länk) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Under några veckor i november och december 2021 förändrade kommunen hela trafiksituationen i centrala Vaxholm genom att stänga av gatan längs gästhamnen. Orsaken var att slukhål plötsligt uppkommit på gång- och vägbanorna. Av denna anledning enkelriktades flera andra centrala gator och avstängdes parkeringsplatser längs Hamngatan. Kommunen passade samtidigt på att inställa höststädningen av centrala Vaxholm till följd av brist på parkeringsplatser! När kaoset var fullständigt svingade några politiker i tekniska nämnden sina trollspön (se länk, sidorna 13-15), och vips kunde den avstängda gatan som genom ett trollslag återöppnas och trafiksituationen i stort sett återgå till det normala (se länk).

I filmen som med anledning av kommunens jämställdhetsprojekt visas på kommunens hemsida (se länk) avslöjar Vaxholms kommunalråd att hon i vart fall i teorin känner till att kommunens politikers och förvaltningars huvuduppgift är att leverera god service till kommunens invånare. Sedan Vaxholm åter blev en självständig kommun 1983 (se länk) har det däremot i praktiken både genom kommuntjänstemännens uttalanden och handlingar klargjorts att kommunens interna uppfattning är att kommunen främst är en myndighet som fattar beslut som invånarna har att acceptera och efterfölja. Medborgare som klagar eller till och med vågar överklaga kommunens beslut hamnar i ”frysboxen” och kallas motborgare. Sådana motborgare motarbetas sedan i alla kommunala sammanhang för att bestraffas för att de vågat framföra synpunkter på överhöghetens beslut. En del av dessa av Vaxholms kommun rutinmässigt tillämpade arbetsmetoder framskymtar i personalens uttalanden i den externa genomlysningsrapport som kommunen publicerade den 31 augusti 2020 (se länk).

I avsikt att undgå Vaxholms kommuns höga benägenhet att avsiktligt använda långtgående och skadeorsakande repressalier för att straffa invånare som inte uppträder på det sätt som kommunen kräver, tvingas åtskilliga drabbade vaxholmsbor framföra sin klagomål anonymt. Vaxholms kommun tillämpar likt ökända motorcykelklubbar samt enparti- och diktaturstater särskilda metoder för att straffa och frysa ut dessa ”oliktänkande” medborgare, och drar sig inte för att infiltrera slutna grupper på sociala medier för att ta reda på vilka dessa kommunala avfällingar är (se länk). Interna rapporter och videoinspelningar av politikernas möten sekretessbeläggs för att dölja kommunens lagstridiga beslut, dröjsmål och misstag.

De tjänster med godtagbar kvalitet som Vaxholm kommun i bästa fall lyckas leverera till behövande invånare bör naturligtvis i första hand fördelas efter de behövandes behov istället för efter mottagarens kön. Först när tillräckligt stor andel av den levererade kommunala servicen håller godtagbar kvalitet, och omfattningen på klagomål på dessa tjänster följaktligen sjunker till en normal och rimlig nivå, kan det möjligen vara motiverat att spendera vaxholmsbornas skattemedel på projekt som i första hand genomförs för att skapa utanpåverk och ge skenbild av en god och välfungerande kommunal förvaltning, och inte minst skapa falska budskap under ett valår.

/Brita Balderson, senior kommungranskare

Länk till tidigare artikel om missförhållanden inom Vaxholms kommuns förvaltningar

Länk till tidigare artikel om Vaxholms kommuns infiltrering av sociala medier

Länk till Vaxholms kommun utredning om Resarö skola daterad den 22 oktober 2021

Länk till sammanställning över samtliga ärenden hos Skolinspektionen under 2021 avseende Vaxholms kommun

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Limerick som osökt för tankarna till Vaxholms kommun

På sidan 14 i senaste utgåvan av lokaltidningen Kanalen nr 3 2022 har ”pensionerad skolfröken” insänt en limerick som speglar en tidigare elevs upplevelse av skolans bemötande.

En begåvad elev uti Söra

Tyckte skolan var en enda röra

Ner till rektorn han gick

Hon gav honom en blick

”Varför ska du jämt komma och störa”

Pensionerad skolfröken, insändare i Kanalen i Österåker och Vaxholm nr 3 2022

Osökt infinner sig igenkännande tankar såväl avseende skolförhållanden i Vaxholms kommun som allmänt hos invånare som tvingats ha med Vaxholms kommuns olika förvaltningar att göra.

Andra erfarenhetsmässiga bemötanden, bortförklaringar och efterkonstruktioner som mottagits från Vaxholms kommun (se bland annat kommunens egna rapporter avseende kommunens interna verksamheter inom skol- och bygglovsförvaltningarna m.fl.):

 • ”Vi gillar inte när kommunens beslut överklagas, då blir vi svårare att ha att göra med i framtiden” (uttalande från samhällsbyggnadschefen)
 • ”Det är inte Vaxholms kommuns ansvar….” (allmänt och ofta förekommande felaktigt besked från kommunen)
 • ”Vi är en myndighet, vi ska inte ge råd” (uttalande från anonym kommuntjänsteman i kommunens genomlysningsrapport)
 • ”För den saken ansvarar medborgaren och inte Vaxholms kommun för…” (allmänt och ofta förekommande felaktigt besked från kommunen)
 • ”Krångliga” medborgare kallar vi internt för ”motborgare” (uttalande från samhällsbyggnadschefen)
 • ”Man kan tolka lagen olika hårt. Här är vi ganska hårda i tolkningen” (uttalande från anonym kommuntjänsteman i kommunens genomlysningsrapport)
 • ”Sökande som anlitar advokat får naturligtvis bättre utfall hos kommunen….” (uttalande från samhällsbyggnadschefen)
 • ”Kommunen är en myndighet….” (uttalande från bygglovshandläggare)
 • ”Dt utförande omsorgsföretaget uppfyller avtalet som tecknats med Vaxholms kommun” (helt irrelevant påstående i ett försök att bortförklara den massiva och sakliga kritik som återkommande framförs mot förhållandena på Vaxholms kommuns äldreboenden från såväl personalen som boende och anhöriga)
 • ”Det känner jag inte till. Jag undersöker och återkommer…” (återkommande uttalande av föreningsbidragsansvariga i kommunen som sedan naturligtvis aldrig återkommer….)
 • ”Den sökande har krånglat i tidigare ärenden hos kommunen, och då är det naturligt att kommunen krånglar i senare ärende med samma sökande” (uttalande från samhällsbyggnadschefen)
 • ”När jag kom hit var det som att komma tillbaka till 90-talet i hur man jobbar” (uttalande från anonym kommuntjänsteman i kommunens genomlysningsrapport)
 • ”VI SKRIVER OFTAST MED STORA BOKSTÄVER SÅ ATT INVÅNARNA SKA FÖRSTÅ DET VI SKRIVER OCH ATT DET VIKTIGT” (metod tillämpad av tidigare fritidsintendent)
 • ”Det är lagstyrt….” (uttalande från kommunpolitiker i byggnadsnämnden)
 • ”Det är nästan slagsmål mötena” (uttalande från anonym kommuntjänsteman i kommunens genomlysningsrapport)
 • ”Just den handlingen omfattas inte av offentlighetsprincipen…” (uttalande från bygglovschefen)
 • ”Man har hamnat i en nej-mentalitet inom bygglov” (uttalande från anonym kommuntjänsteman i kommunens genomlysningsrapport)
 • ”Svensk lag är i detta fall orimlig och kan inte tillämpas inom Vaxholms kommun….” (uttalande från förvaltningsjuristen)
 • ”Vi gallrar mejlkonversation äldre än 30 dagar” (uttalande från kommunens förvaltningsjurist)
 • ”Rektorn har på eget initiativ mitt under terminen hastigt avslutat sin anställning, efter att ha uppnått målen med sitt arbete på skolan…” (uttalande från kommunens skolchef)
 • ”Hur skulle det se ut om jag måste kontrollera markbultarna till kommunens flaggstänger, då skulle jag ju inte hinna med mycket mer…” (bortförklaring av tidigare fritidsintendent när en av kommunens flaggstänger på Rådhustorget plötsligt rasat ner)
 • ”Vi gillar inte när sökanden anlitar juridiskt ombud….” (uttalande från samhällsbyggnadschefen)
 • ”Alla ska tycka till om allt på våra möten” (uttalande från anonym kommuntjänsteman i kommunens genomlysningsrapport)
 • ”Likabehandlingsprincipen tillämpas inte inom Vaxholms kommun” (uttalande från kommunens förvaltningsjurist)
 • ”Det finns ingen dokumentation som visar detta….” (allmänt och ofta förekommande bortförklaring från kommunens tjänstemän)
 • ”Våra medborgare är välutbildade och vana att få som de vill. De respekterar inte att vi är en myndighet.” (uttalande från anonym kommuntjänsteman i kommunens genomlysningsrapport)
 • ”Vi håller på att flytta arkivet så inget kan lämnas ut just nu” (allmänt och ofta förekommande bortförklaring från kommunens tjänstemän)
 • ”Vi har personalbrist så vi hinner inte med….” (allmänt och år efter år förekommande bortförklaring från kommunens tjänstemän)
 • ”Det är myndighetsutövning…..” (allmänt och ofta förekommande bortförförklaring från kommunens tjänstemän)
 • ”Ärendet är speciellt….” (uttalande av samhällsbyggnadschefen)
 • ”Personen har slutat och ingen annan känner till detta…” (uttalande från bygglovschefen)
 • ”De handlingarna omfattas av sekretess” (allmänt och ofta förekommande bortförklaring och sätt att undgå lagstadgat myndighetsansvar som används av flertalet av kommunens tjänstemän)

Artikeln uppdateras löpande….

Länk till insändare i lokaltidningen Kanalen i Österåker och Vaxholm nr 3 2022

Länk till Vaxholms kommun utredning om Resarö skola daterad den 22 oktober 2021

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till inlägg om Resarö skola från vaxholmspolitiker den 17 mars 2012

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Vaxholms kommun hävdar nu att ”säkerhetsåtgärder” vidtagits innan gatan vid gästhamnen återöppnades

Den 12 januari 2022 meddelade Vaxholms kommun att orsaken till att gatan vid Västerhamnen/gästhamnen återöppnades strax före jul beror på att ”säkerhetsåtgärder” vidtagits. Åtgärderna består av att ytbeläggningen på gatan avlägsnats så att eventuella nya slukhål upptäcks vid tidskrävande och kostsam daglig tillsyn som kommunen hävdar fortsättningsvis kommer att utföras under de kommande åren tills kajprojektet slutförts.

För två månader sedan var beskedet från kommunen att det inte var möjligt att fylla igen uppkomna slukhål eftersom fyllnadsmaterialet sannolikt skulle fortsätta ut i vatten i gästhamnen. Det andra alternativet var enligt kommunen att placera ut körplåtar över hela det underminerade vägområdet och asfaltera ovanpå dessa plåtar. Detta alternativ skulle enligt kommunen bli alltför kostsamt.

Den lösning som nu är aktuell var inte ens något förslag till lösning för två månader sedan, och tydligen går det numera bra att fylla igen slukhålen.

Den verkliga orsaken till att gatan återöppnades före jul, var att kommunens tekniska nämnd beslutat att gatan skulle återöppnas. Det var följaktligen ett politiskt beslut på grund av alla de klagomål från vaxholmsborna orsakade av kommunens alla märkliga ingrepp i gatumiljön på i Vaxholms centrala delar. Omfattande omdirigeringar av trafiken, indragna parkeringsplatser och utebliven gatustädning fick stora negativa följder för såväl boende som besökare i centrala Vaxholm. Den 9 december 2021 beslutade nämnden att omgående återöppna gatan, och avvisade samtidigt gatuförvaltningens tre förslag till beslut.

/Brita Balderson

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 8 januari 2022

Länk till kommunens information om att gatan vid gästhamnen återöppnas

Länk till protokoll den 9 december 2021 nämnden för teknik, fritid och kultur (se § 99)

Länk till tidigare artiklar om kommunens märkliga agerande avseende gatan längs Västerhamnen

Vaxholms kommun infiltrerar sociala medier och bedriver olaglig efterforskning av källor

Vaxholms kommun har genom utnyttjande av bulvan olagligt tagit sig in i slutna grupper på sociala medier i vilka hårt drabbade invånare deltar för att söka hjälp och utbyta erfarenheter rörande kommunens oskicklighet och illgärningar. De drabbade invånarna samtalar i dessa slutna grupper om alla fel och brister som förekommer inom kommunens förvaltning och gång på gång hårt drabbar kommunens invånare, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra kommunens beteende.

Av rädsla för förödande repressalier från Vaxholms kommuns förvaltningar känner sig många invånare tvingade att utnyttja slutna grupper på sociala medier eller på annat sätt uppträda anonymt. Det finns åtskilliga invånare i kommunen som vittnar om hur Vaxholms kommun utsatt dem för sådana olagliga repressalier och handlingar enbart baserade på försök att tysta och hämndbegär. Medvetna fördröjningar, ”borttappade” handlingar, interna omorganisationer och lagstridiga beslut är exempel på sådana olagliga åtgärder från kommunens sida. Det är naturligtvis mycket beklämmande och allvarligt att Vaxholms kommun överhuvudtaget ägnar tid åt att olagligt vidta åtgärder för att avslöja vilka dessa kommuninvånare är.

Efter att Vaxholms kommun genom anlitad bulvan exempelvis olagligt efterforskat vilka föräldrar som är aktiva i dessa samtal, har innehållet i en sådan sluten grupp i form av t.ex. skärmdumpar, printbilder och citat från de pågående samtalen spridits inom kommunens förvaltningar. Därefter har kommunens tjänstemän kränkande och nedlåtande kommenterat det olagliga materialet genom att exempelvis påstå ”nu ska de göra mallar för klagomål också…”.

Vaxholms kommun förstår uppenbarligen inte att aktiviteterna i dessa grupper är något som kommunens invånare helst slipper ägna sig åt, men istället tvingas vidta för att om möjligt komma tillrätta med de allvarliga missförhållanden som vid upprepade tillfällen uppdagas på olika håll inom Vaxholms kommuns förvaltningar. Det är exempelvis hårt drabbade och olyckliga barn och föräldrar som vidtar alla de åtgärder de kan finna för att slippa ur kommunens käftar.

Att upprätta mallar för klagomål är ingen fritidssysselsättning som småbarnsföräldrar normalt önskar lägga tid på, utan påvisar med all tänkbar tydlighet omfattningen på alla de mycket allvarliga fel och misstag som begås inom Vaxholms kommuns förvaltningar. Om det bara gäller ett eller ett par klagomål skulle behovet av sådana mallar vara obefintligt, men när antalet klagomål under kort tid blir tvåsiffrigt är det för de flesta i vart fall normalbegåvade personer naturligt att upprätta någon form av system för att på enklast möjliga sätt hantera en sådan mängd av missförhållanden.

Mot bakgrund av alla påstådda ”missförstånd”, ”kommunikationsproblem” och ”it-störningar” etc som förekommer inom Vaxholms kommuns förvaltning är det beklagligtvis uppenbart att kommunen under lång tid inte funnit anledning att använda liknande redskap i sitt interna arbete.

Vaxholms kommun har under år 2021 även gjort olagliga försök att genom bulvan identifiera oss som publicerar artiklar inom ramarna för Visit Vaxholm NOT.

/Brita Balderson

Länk till skrivelse till Skolinspektionen från föräldrar till barn på Resarö skola

Länk till Vaxholms kommun utredning daterad den 22 oktober 2021

Länk till sammanställning över samtliga ärenden hos Skolinspektionen under 2021 avseende Vaxholms kommun

Länk till lagtexten om efterforskningsförbudet

Vaxholms kommun önskar God Jul!?

En till synes möjlig, efterlängtad och välkommen julklapp från Vaxholms kommun till alla vaxholmsbor framgår av den värdegrund som finns publicerad på kommunens hemsida.

Under pandemiåren 2020 och 2021 har Vaxholms kommuns verksamheter och agerande drabbat Vaxholms invånare om möjligt ännu hårdare än tidigare år. Exempel på sådana försämringar är:

 • Fler klagomål än tidigare har framförts på Vaxholms äldreboenden där de boende känner sig kränkta och åsidosatta. Även från de boendes anhöriga har klagomålen ökat sedan Vaxholms kommun efter sommaren 2021 påbörjade ett samarbete med en ny utförare. Trots alla dessa klagomål från både boende och anhöriga förklarar kommunen att den nya utföraren uppfyller det som avtalats med kommunen. Följaktligen faller hela ansvaret även fortsättningsvis odelat på Vaxholms kommun för alla de fel och brister som uppenbart förekommer inom den kommunala omsorgen. Beklagligtvis uppvisar kommunen därmed även inom detta ansvarsområde stor oförmåga och otillräcklig kompetens för att upprätta ändamålsenliga avtal.
 • Inom kommunens centrala delar har framkomligheten för alla från fotgängare till tyngre fordon varit sämre än någonsin, och då förekommer det åtskilliga tidigare lågvattenmärken att jämföra med. Rekordet slogs sannolikt under hösten 2021 när alla centrala gator påverkades av att hela gatan längs Västerhamnen/gästhamnens stängdes av till följd av att slukhål uppkommit på flera ställen på väg- och gångbanor. Orsaken till alla dessa slukhål är decennier av undermåligt kontroll- och underhållsarbete från kommunens sida.
 • Även inom Vaxholms skolverksamhet duggar klagomålen tätt. Under 2021 har skolinspektionen mottagit rekordmånga klagomål på Vaxholms förskolor och skolor från vaxholmsbarnens anhöriga. Främst är det Kronängsskolan och Resarö skola som ligger i skottgluggen för anmälningarna. Klagomålen avse företrädesvis att barnen på olika sätt kränkts av skolpersonal eller andra barn.
 • Genom att anlita ett externt konsultbolag genomförde Vaxholms kommun under såväl 2020 som 2021 två egna omfattande genomlysningar av kommunens samhällsbyggnadsförvaltnings verksamhet (förutom biblioteksverksamheten). De båda slutrapporterna (som alla kan begära ut som allmänna handlingar från kommunen) påvisar att de brister och den utbredda inkompetens som under decennier varit uppenbar även för många utomstående, till synes är mer omfattande och skadlig än någonsin.
 • Trots att ursprunget till de uppenbara och långvariga brister som påtalas i de båda rapporterna till helt övervägande del naturligtvis utgörs av personal- och ledningsproblem, har kommunen enligt på hemsidan tillgängliga protokoll främst ”uppdaterat kommunens hemsida” och ”inhandlat ett nytt projektstyrningssystem” för att komma tillrätta med dessa omfattande missförhållanden. Det känns naturligtvis betryggande att kommunen tar till sådana krafttag för att komma tillrätta med missförhållandena!

På Vaxholms kommuns hemsida går att läsa följande under ”Gemensamma värdegrunder” som till synes utgör ett tillägg till de platsannonser avseende lediga tjänster som utannonseras i anslutning till dessa värdegrunder.


Gemensam värdegrund

Kompass i vardagen

För att guida oss i vardagen har vi valt att arbeta med tre värdeord som skall förstärka våra ageranden och beteenden i denna riktning. Vår värdegrund fungerar som en kompass för oss i kontakter och möten med människor som besöker, bor och verkar i Vaxholm. Vår värdegrund speglar även vårt salutogena förhållningssätt gentemot varandra inom Vaxholms stad.

SAMSPEL

Vi är Vaxholms stad! Vi är alla en del i det team som tillsammans skapar en bra vardag för människor som bor och verkar i Vaxholm.

För mig som är en del av Vaxholms stad innebär det att:

 • Jag välkomnar dialog och agerar med tydlighet i min yrkesroll.
 • Jag tar ansvar och bidrar till helheten och gläds åt mina egna och andras framgångar.
 • Genom interaktion och samspel, såväl internt som externt, skapar jag kvalitet och värden.

ENGAGEMANG

Våra insatser ska skapa trygghet, kvalitet och värde. För mig som är en del av Vaxholms stad innebär det att:

 • Jag är intresserad, närvarande och tillgänglig. Jag bryr mig om och visar omtanke.
 • Mitt engagemang och min tillit till andra skapar trygghet, delaktighet och glädje.
 • Jag tänker kvalitet, är kreativ och söker lösningar som skapar förbättringar.

RESPEKT

Vi möter dagligen människor i så väl vardagliga som avgörande frågor. För mig som är en del av Vaxholms stad innebär det att:

 • Jag tar ansvar för att alla frågor hanteras objektivt och rättssäkert.
 • Jag har ett professionellt och respektfullt bemötande.
 • Jag visar tillit till min egen och andras förmåga och tar tillvara våra olikheter.
 • Jag pratar med och inte om andra

För alla som någon gång haft en mer omfattande kontakt med Vaxholms kommun framstår naturligtvis dessa värdegrunder som en fantasi eller kanske till och med en utopi, vilket naturligtvis är beklagligt.

Mot bakgrund av sedan länge rådande förhållanden inom kommunens verksamheter är det dessutom omöjligt att bortse från att det inom Vaxholms kommuns organisation med stor sannolikhet saknas personer med insikt och förmåga att formulera värdegrunder på detta sätt.

Vi uppskattar ändå kommunens ambition att i vart fall deklarera en färdriktning från nuvarande position som i stort sett utgör en motpol till de publicerade värdegrunderna. Lägg till ordet INTE på lämpliga ställen i värdegrundens formuleringar och du kommer med skräckblandad förtjusning sannolikt känna igen verkligheten, t.ex. ”jag tar INTE ansvar för att alla frågor hanteras objektivt och rättssäkert”, ”jag tar INTE ansvar och bidrar INTE till helheten och gläds INTE åt mina egna och andras framgångar” och ”jag har INTE ett professionellt och respektfullt bemötande”. Visst sveper igenkänningens i detta sammanhang sorgliga skepnad förbi när du läser dessa motsats-påståenden?

(Notera att vi har lämnat alla förekommande språkliga brister utan åtgärd för att inte ändra den publicerade texten mer än vad som behövs för jämförelsen)

Vårt ödmjuka förslag är att kommunledningen med kraft och extraordinär uthållighet arbetar för att styra kommunens organisation mot de deklarerade värdegrunderna. I vart fall med små steg som med tiden förhoppningsvis kan förlängas eftersom vägen är lång. Samtidigt bör kommunledningen genom mätbara mål säkerställa att en sådan årlig förflyttning i rätt riktning äger rum.

På det sättet kan förhoppningsvis i vart fall kommande generationer av vaxholmsbor notera ett mer normaliserat uppträdande och humant bemötande från företrädare för Vaxholms kommun. På detta sätt kan förbättringar i kommunens relation till invånarna utgöra en årligen återkommande och med stor sannolikhet mycket uppskattad julklapp från Vaxholms kommun till alla av kommunen för närvarande och i framtiden kränkta och hunsade invånare.

Förslag till formulering av ett på kommunens hemsida årligen återkommande julklappsbudskap:

I år närmade sig Vaxholms kommun med ytterligare 0,31 procent en normalt fungerande kommunal förvaltning

Förhoppningsvis har kommunledningen en ärlig och resultatinriktad avsikt med att försöka totalförändra färdriktningen för detta stora oerhört otympliga och fyrkantiga kommunala containerskepp, fyllt med tonvis av felbeslut och decennier av tungt vägande missförhållanden. Om så är fallet välkomnar med säkerhet många vaxholmsbor detta och önskar ett stort lycka till. Oavsett om ansträngningarna blir framgångsrika eller hamnar i glömskans soptunna som alla tidigare mer eller mindre allvarligt menade försök i samma riktning beklagligtvis gjort, så kommer åtskilliga vaxholmare att uppfatta ambitionen från kommunledningens sida som en välkommen avlastning på bördan med släpa omkring de bildligt talat betongfyllda ryggsäckar som kommunen sedan decennier frikostigt strösslar över de flesta invånare som i något sammanhang tvingas ha med Vaxgolms kommun att göra.

/Kommunen är far till alla bekymmer

Värdegrunder

Länk till kommunens publicerade värdegrunder

Teknik och gator

Länk till information om kommunens uteblivna höststädning

Länk till information om att parkeringsplatser tas bort på Hamngatan

Länk till kommunens information om slukhålen invid Västerhamnen och följderna på grund av detta

Åldreomsorg

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 22 november 2021

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 9 november 2021

Länk till Vaxholms kommuns information om Vaxholms äldreboenden publicerad den 31 augusti 2021

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 10 juni 2020

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 15 maj 2020

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 8 april 2020

Bygglov och samhällsbyggnad

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Barn och ungdom

Skolinspektionen ärenden 2021 Vaxholms kommun

Om Visit Vaxholm NOT

Vaxholms ofrivilliga kommungranskare

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn) är ett ideellt arbetande nätverk med målsättningen att tydliggöra, publicera och motverka de missförhållanden som sedan decennier råder inom Vaxholms kommuns förvaltning, kommunledning, politiska ledning samt följaktligen i vart fall inom vissa av kommunens politiska partier. I anslutning till detta arbetar nätverket även för att granska, publicera och motverka alla former av överlagd och missvisande skönmålning, desinformation, ”fake news”, korruption, nepotism och otillåten påverkan från särintressen som inte är formella sakägare i de ärenden i vilka kommunen fattar beslut.

Om du upplever att Vaxholms kommun vid ett eller flera tillfällen under de senaste tio åren på något sätt behandlat dig felaktigt, diskriminerande eller kränkande är du varmt välkommen att kontakta oss på Visit Vaxholm NOT. Vi kommer att granska ditt ärende, och om det innehåller sakligt grundad kritik kommer ditt fall med stor sannolikhet att presenteras här på vår webbplats.

Inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet råder med hänsyn till folkmängden exempelvis elva gånger sämre rättssäkerhet i jämförelse med de inom Stockholms Norrort båda kommunerna med näst sämst rättssäkerhet, Österåker och Upplands Väsby.

Ovanstående påståenden baseras på att Justitieombudsmannen under åren 2004-2018 använde sin kraftfullaste åtgärd och riktade allvarlig kritik mot byggnadsnämnden och bygglovsförvaltningen i Vaxholms kommun i sex olika ärenden. Under samma femtonårsperiod uttalade Justitieombudsmannen kritik mot de övriga sju norrortskommunerna i sammanlagt sju ärenden. Det innebär att trots att Vaxholms kommun i december 2018 endast stod för tre procent av befolkningsunderlaget i Stockholm Norrort, är kommunen föremål för nära hälften (46 procent) av den allvarliga kritik som Justitieombudsmannen under åren 2004-2018 riktade mot de åtta kommunerna i Stockholm Norrort. Att rikta allvarlig kritik mot missförhållanden inom en kommunal förvaltning är JO:s kraftfullaste verktyg.

De båda under den aktuella femtonårsperioden näst sämsta kommunerna Österåker och Upplands Väsby mottog allvarlig kritik från Justitieombudsmannen i vardera två ärenden, medan kommunerna Solna och Vallentuna klarade sig helt utan allvarlig JO-kritik under dessa femton år. Övriga norrortskommuner mottog under åren 2004-2018 allvarlig kritik från Justitieombudsmannen vid vardera endast ett tillfälle.

Täby kommun med ungefär sex gånger så stor befolkning och genomsnittligt dubbelt så många årliga bygglovsärenden jämfört med Vaxholms kommun, mottog allvarlig kritik från Justitieombudsmannen endast vid enda ett tillfälle under samma tidsperiod om femton år under vilken Justitieombudsmannen riktade allvarlig kritik mot Vaxholms bygglovsförvaltning i hela sex ärenden.

Detta sätt att mäta rättssäkerheten inom en kommuns förvaltning är självfallet inte garanterat rättvisande. Det är ändå ett för alla kontrollerbart, enkelt och objektivt sätt att bedöma rättssäkerheten utifrån Justitieombudsmannens perspektiv. Att bevaka rättssäkerheten i Sverige är ett av Justitieombudsmannens viktigaste uppdrag. Under den aktuella mätperioden var Vaxholms kommuns bygglovsenhet orsak till nästan hälften av sammanlagt tretton ärenden där JO uttalat allvarlig kritik mot enskilda norrortskommuner. Samtidigt står Vaxholms kommun för endast drygt tre procent av befolkningsunderlaget i den berörda populationen. Följaktligen är det svårt att komma fram till någon annan slutsats än att rättssäkerheten är betydligt sämre för boende i Vaxholms kommun än för boende i de övriga sju norrortskommunerna.

I sammanhanget bör uppmärksammas att det är en mycket liten andel av alla felhanterade lovärenden hos kommunerna som anmäls till Justitieombudsmannen. Många känner inte till möjligheten att klaga hos JO, och andra anser det inte vara värt besväret eftersom kritik från Justitieombudsmannen ändå inte ändrar på det som JO kritiserar. Vaxholms kommun konstaterar exempelvis bara att allvarlig kritik från Justitieombudsmannen varken är skadeståndsgrundande (vilket sannolikt utgör ytterligare ett felaktigt påstående) eller förändrar de förhållanden som JO kritiserar. Vaxholms kommuns inställning är följaktligen att JO-kritik inte är så mycket att bry sig om. Därmed kan Vaxholms kommun utan inblandning från utomstående och utan att ta obekvämt mycket hänsyn till svenska lagar istället sköta myndighetsutövningen på det sätt som kommunen finner lämpligt.

Trots den i sammanhanget överväldigande och allvarliga kritik som Justitieombudsmannen under de senaste sjutton åren riktat mot Vaxholms kommuns bygglovsförvaltning har kommunen till följd av denna kritik inte vidtagit några förbättrande åtgärder.

Enligt en tidigare insändare i Vaxholms lokaltidning Lotsen kan Vaxholms djupt rotade och destruktiva kommunkultur vara en följd av att Vaxholm för länge sedan i första hand var känt för att härbärgera ett fängelse för grova brottslingar. När dessa personer avtjänat sina fängelsestraff, påstods de på grund av sitt kriminella förflutna inte längre vara välkomna tillbaka till sina respektive hemorter. Istället etablerade sig dessa tidigare fängelsekunder i Vaxholm, och grundlade där en kultur som till synes ofta förekommer i kriminella gäng; baktaleri, medveten falsk ryktesspridning, bristande respekt för lagen, slutenhet och total tystnad utåt, absolut lydnad och bestraffning enligt gängledarens godtycke för både falskt påstådda och påhittade gärningar. Det finns omfattande vittnesmål, handlingar och rapporter som påvisar att detta till stora delar liknar förhållandena inom i vart fall vissa delar av Vaxholms kommuns förvaltningsverksamhet.

Mot bakgrund ovan är det beklagligtvis ofta förekommande att Vaxholms kommuns beslut i enskilda ärenden avsiktligt är uppenbart kränkande, felaktiga, lagstridiga och skadliga för enskilda medborgare. Berörda kommuninvånare som trots detta inte accepterar kommunens beslut hamnar i den berömda frysboxen, och motarbetas sedan konsekvent på alla sätt av kommunens kärntrupper. Vissa kommunmedarbetare har dessbättre högre etik och vågar i vart fall uppvisa visst civilkurage, och därmed uppkommer även internt inom kommunen långvariga konflikter på det sätt som framgår av en intern rapport presenterad av kommunen den 31 augusti 2020 (se nedan).

Det förekommer sällsynta kommunmedarbetare som ser sig själva och kommunen som en serviceorganisation istället för ett verktyg för myndighetsmissbruk, och därmed vägrar att inrättar sig i ledet för att utöva detta kollektiva medborgarförtryck. Beklagligtvis är det inte ovanligt att dessa medarbetare företrädesvis styrda av moral, etik och ansvarstagande efter interna trakasserier och omotiverade motgångar väljer eller tvingas att avsluta sin anställning. Flera ambitiösa och kompetenta vaxholmspolitiker har tvingats välja samma utväg.

Läs rapporten; Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet.

Visa sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  Arkiv

  Kategorier

  Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)