Vaxholms kommun önskar God Jul!?

En till synes möjlig, efterlängtad och välkommen julklapp från Vaxholms kommun till alla vaxholmsbor framgår av den värdegrund som finns publicerad på kommunens hemsida.

Under pandemiåren 2020 och 2021 har Vaxholms kommuns verksamheter och agerande drabbat Vaxholms invånare om möjligt ännu hårdare än tidigare år. Exempel på sådana försämringar är:

 • Fler klagomål än tidigare har framförts på Vaxholms äldreboenden där de boende känner sig kränkta och åsidosatta. Även från de boendes anhöriga har klagomålen ökat sedan Vaxholms kommun efter sommaren 2021 påbörjade ett samarbete med en ny utförare. Trots alla dessa klagomål från både boende och anhöriga förklarar kommunen att den nya utföraren uppfyller det som avtalats med kommunen. Följaktligen faller hela ansvaret även fortsättningsvis odelat på Vaxholms kommun för alla de fel och brister som uppenbart förekommer inom den kommunala omsorgen. Beklagligtvis uppvisar kommunen därmed även inom detta ansvarsområde stor oförmåga och otillräcklig kompetens för att upprätta ändamålsenliga avtal.
 • Inom kommunens centrala delar har framkomligheten för alla från fotgängare till tyngre fordon varit sämre än någonsin, och då förekommer det åtskilliga tidigare lågvattenmärken att jämföra med. Rekordet slogs sannolikt under hösten 2021 när alla centrala gator påverkades av att hela gatan längs Västerhamnen/gästhamnens stängdes av till följd av att slukhål uppkommit på flera ställen på väg- och gångbanor. Orsaken till alla dessa slukhål är decennier av undermåligt kontroll- och underhållsarbete från kommunens sida.
 • Även inom Vaxholms skolverksamhet duggar klagomålen tätt. Under 2021 har skolinspektionen mottagit rekordmånga klagomål på Vaxholms förskolor och skolor från vaxholmsbarnens anhöriga. Främst är det Kronängsskolan och Resarö skola som ligger i skottgluggen för anmälningarna. Klagomålen avse företrädesvis att barnen på olika sätt kränkts av skolpersonal eller andra barn.
 • Genom att anlita ett externt konsultbolag genomförde Vaxholms kommun under såväl 2020 som 2021 två egna omfattande genomlysningar av kommunens samhällsbyggnadsförvaltnings verksamhet (förutom biblioteksverksamheten). De båda slutrapporterna (som alla kan begära ut som allmänna handlingar från kommunen) påvisar att de brister och den utbredda inkompetens som under decennier varit uppenbar även för många utomstående, till synes är mer omfattande och skadlig än någonsin.
 • Trots att ursprunget till de uppenbara och långvariga brister som påtalas i de båda rapporterna till helt övervägande del naturligtvis utgörs av personal- och ledningsproblem, har kommunen enligt på hemsidan tillgängliga protokoll främst ”uppdaterat kommunens hemsida” och ”inhandlat ett nytt projektstyrningssystem” för att komma tillrätta med dessa omfattande missförhållanden. Det känns naturligtvis betryggande att kommunen tar till sådana krafttag för att komma tillrätta med missförhållandena!

På Vaxholms kommuns hemsida går att läsa följande under ”Gemensamma värdegrunder” som till synes utgör ett tillägg till de platsannonser avseende lediga tjänster som utannonseras i anslutning till dessa värdegrunder.


Gemensam värdegrund

Kompass i vardagen

För att guida oss i vardagen har vi valt att arbeta med tre värdeord som skall förstärka våra ageranden och beteenden i denna riktning. Vår värdegrund fungerar som en kompass för oss i kontakter och möten med människor som besöker, bor och verkar i Vaxholm. Vår värdegrund speglar även vårt salutogena förhållningssätt gentemot varandra inom Vaxholms stad.

SAMSPEL

Vi är Vaxholms stad! Vi är alla en del i det team som tillsammans skapar en bra vardag för människor som bor och verkar i Vaxholm.

För mig som är en del av Vaxholms stad innebär det att:

 • Jag välkomnar dialog och agerar med tydlighet i min yrkesroll.
 • Jag tar ansvar och bidrar till helheten och gläds åt mina egna och andras framgångar.
 • Genom interaktion och samspel, såväl internt som externt, skapar jag kvalitet och värden.

ENGAGEMANG

Våra insatser ska skapa trygghet, kvalitet och värde. För mig som är en del av Vaxholms stad innebär det att:

 • Jag är intresserad, närvarande och tillgänglig. Jag bryr mig om och visar omtanke.
 • Mitt engagemang och min tillit till andra skapar trygghet, delaktighet och glädje.
 • Jag tänker kvalitet, är kreativ och söker lösningar som skapar förbättringar.

RESPEKT

Vi möter dagligen människor i så väl vardagliga som avgörande frågor. För mig som är en del av Vaxholms stad innebär det att:

 • Jag tar ansvar för att alla frågor hanteras objektivt och rättssäkert.
 • Jag har ett professionellt och respektfullt bemötande.
 • Jag visar tillit till min egen och andras förmåga och tar tillvara våra olikheter.
 • Jag pratar med och inte om andra

För alla som någon gång haft en mer omfattande kontakt med Vaxholms kommun framstår naturligtvis dessa värdegrunder som en fantasi eller kanske till och med en utopi, vilket naturligtvis är beklagligt.

Mot bakgrund av sedan länge rådande förhållanden inom kommunens verksamheter är det dessutom omöjligt att bortse från att det inom Vaxholms kommuns organisation med stor sannolikhet saknas personer med insikt och förmåga att formulera värdegrunder på detta sätt.

Vi uppskattar ändå kommunens ambition att i vart fall deklarera en färdriktning från nuvarande position som i stort sett utgör en motpol till de publicerade värdegrunderna. Lägg till ordet INTE på lämpliga ställen i värdegrundens formuleringar och du kommer med skräckblandad förtjusning sannolikt känna igen verkligheten, t.ex. ”jag tar INTE ansvar för att alla frågor hanteras objektivt och rättssäkert”, ”jag tar INTE ansvar och bidrar INTE till helheten och gläds INTE åt mina egna och andras framgångar” och ”jag har INTE ett professionellt och respektfullt bemötande”. Visst sveper igenkänningens i detta sammanhang sorgliga skepnad förbi när du läser dessa motsats-påståenden?

(Notera att vi har lämnat alla förekommande språkliga brister utan åtgärd för att inte ändra den publicerade texten mer än vad som behövs för jämförelsen)

Vårt ödmjuka förslag är att kommunledningen med kraft och extraordinär uthållighet arbetar för att styra kommunens organisation mot de deklarerade värdegrunderna. I vart fall med små steg som med tiden förhoppningsvis kan förlängas eftersom vägen är lång. Samtidigt bör kommunledningen genom mätbara mål säkerställa att en sådan årlig förflyttning i rätt riktning äger rum.

På det sättet kan förhoppningsvis i vart fall kommande generationer av vaxholmsbor notera ett mer normaliserat uppträdande och humant bemötande från företrädare för Vaxholms kommun. På detta sätt kan förbättringar i kommunens relation till invånarna utgöra en årligen återkommande och med stor sannolikhet mycket uppskattad julklapp från Vaxholms kommun till alla av kommunen för närvarande och i framtiden kränkta och hunsade invånare.

Förslag till formulering av ett på kommunens hemsida årligen återkommande julklappsbudskap:

I år närmade sig Vaxholms kommun med ytterligare 0,31 procent en normalt fungerande kommunal förvaltning

Förhoppningsvis har kommunledningen en ärlig och resultatinriktad avsikt med att försöka totalförändra färdriktningen för detta stora oerhört otympliga och fyrkantiga kommunala containerskepp, fyllt med tonvis av felbeslut och decennier av tungt vägande missförhållanden. Om så är fallet välkomnar med säkerhet många vaxholmsbor detta och önskar ett stort lycka till. Oavsett om ansträngningarna blir framgångsrika eller hamnar i glömskans soptunna som alla tidigare mer eller mindre allvarligt menade försök i samma riktning beklagligtvis gjort, så kommer åtskilliga vaxholmare att uppfatta ambitionen från kommunledningens sida som en välkommen avlastning på bördan med släpa omkring de bildligt talat betongfyllda ryggsäckar som kommunen sedan decennier frikostigt strösslar över de flesta invånare som i något sammanhang tvingas ha med Vaxgolms kommun att göra.

/Kommunen är far till alla bekymmer

Värdegrunder

Länk till kommunens publicerade värdegrunder

Teknik och gator

Länk till information om kommunens uteblivna höststädning

Länk till information om att parkeringsplatser tas bort på Hamngatan

Länk till kommunens information om slukhålen invid Västerhamnen och följderna på grund av detta

Åldreomsorg

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 22 november 2021

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 9 november 2021

Länk till Vaxholms kommuns information om Vaxholms äldreboenden publicerad den 31 augusti 2021

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 10 juni 2020

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 15 maj 2020

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 8 april 2020

Bygglov och samhällsbyggnad

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Barn och ungdom

Skolinspektionen ärenden 2021 Vaxholms kommun

Vaxholmsbornas skattemedel används till bygglovs- och tillsynsärenden som pågår under decennier

Enligt en undersökning som en extern aktör utfört på uppdrag av byggnadsnämnden i Vaxholms kommun kostar kommunens bygglovs- och tillsynsärenden skattebetalarna i Vaxholm varje år stora belopp. Resultatet av undersökningen presenteras i en offentlig rapport daterad den 31 augusti 2020.

Bygglovsärenden ska enligt plan- och bygglagen vara självfinansierande genom de avgifter som de lovsökande betalar, men på grund av kommunens långa handläggningstider reduceras eller bortfaller många bygglovsavgifter helt eller delvis. När ett bygglovsärende handlagts av kommunen under mer än tio veckor, reduceras bygglovsavgiften med en femtedel för varje ytterligare påbörjad vecka. Det innebär att så fort kommunens totala handläggningstid överstiger fjorton veckor bortfaller bygglovsavgiften helt. Under vissa omständigheter har kommunen rätt att begära ytterligare tio veckors handläggningstid, men detta ska då skriftligen med förklaring av orsaken meddelas till den sökande. Det ska i sådana ärenden finnas ett särskilt omfattande utredningsbehov för att lovhandläggningen ska kunna förlängas med upp till tio veckor, vilket sällan är fallet i ett vanligt bygglovsärende.

I media förekommer uppgifter om bygglovs- och tillsynsärenden inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet som pågår under flera år, i vissa fall upp till två decennier. I dessa pågående ärenden utväxlas kommunikation, hålls möten och genomförs platsbesök där flera kommunanställda normalt deltar. Så länge ett ärende inte avslutas kan kommunen inte utställa någon faktura, och därmed belastar varje år dessa långvariga lov- och tillsynsärenden istället Vaxholms skattebetalare. Eftersom kommunens handläggning i dessa långvariga ärenden uppenbart pågått under mer än tio veckor, saknar kommunen möjlighet att debitera bygglovsavgift även när respektive lovärende avslutats. Hela notan för flera års bygglovshandläggning lämpas följaktligen över på Vaxholms skattebetalare.

Under de senaste åren har personalstyrkan inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet kraftigt utökats, med betydligt stigande personalkostnader som följd. När bygglovsenhetens intäkter från lovavgifter inte räcker för att täcka bygglovsenhetens kostnader täcks underskottet med skattemedel. Enligt den externa rapporten har bygglovsenheten i vart fall under senare tid under de flesta år uppvisat ekonomiskt underskott som följaktligen Vaxholms skattebetalare får betala notan för.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunens tillsynsärenden betalas med kommunens skattemedel. Under de senaste två åren har kommunens kostnad för tillsynsärenden varit drygt tre miljoner kronor. Under 2020 anlitades en extern aktör för att utföra tillsynsarbete som kommunens egen organisation inte hann med, trots att personalstyrkan ökat med 50 procent och personalkostnaderna ökat med 54 procent. Notan för några månaders i stort sett tidsmässigt ospecificerat arbete landade på mer än en halv miljon kronor. Även det beloppet belastar Vaxholms skattebetalare.

Läs den externa rapporten Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och tillsynsverksamhet.

Intern rapport avslöjar omfattande brister inom Vaxholms bygglovsförvaltning

Enligt uppgifter i en intern rapport publicerad den 31 augusti 2020 fördubblades under 2018 antalet bygglovshandläggare som arbetade inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet. Trots att antalet handläggningsärenden var i stort sett oförändrade jämfört med året före, fick denna synnerligen omfattande och kostsamma förstärkning av enhetens handläggningskapacitet endast till resultat att bygglovsenhetens redan olagligt långa handläggningstider i genomsnitt istället förlängdes med ytterligare 50 procent.

I rapporten presenteras resultatet av en undersökning och genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhets verksamhet. Det är kommunstyrelsen som beställt undersökningen efter att missförhållandena inom bygglovs- och GIS-enheten pågått under många år utan att kunna lösas.

Länk till rapport om Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet.

Vaxholms kommun bröt mot offentlighetsprincipen för att förhindra avslöjande av tidigare missförhållanden inom kommunen

Bygglovschefen i Vaxholm vägrade 2017 att lämna ut flygbilder som visade en del av kommunen. Tjänstemannen hänvisade felaktigt till upphovsrätten som grund för att vägra lämna ut flygbilderna. Offentlighetsprincipen framgår av en av Sveriges grundlagar och väger normalt tyngre än upphovsrättslagen. Bygglovschefen skulle ha lämnat ut flygbilderna och samtidigt meddelat begräsningar avseende hur den som mottog materialet kunde använda bilderna. Exempelvis att flygbilderna inte får användas i kommersiellt syfte.

Genom att bygglovschefen under lång tid vägrade att lämna ut flygbilderna hindrade kommunen en kommunmedlem från att lämna in bilderna som bevismaterial i ett pågående domstolsärende mot kommunen.

När bygglovschefen slutat ändrade kommunen inställning, och sommaren 2019 meddelade kommunen att alla de efterfrågade flygbilderna kommer att utlämnas. Då var domstolsärendet för länge sedan avgjort till kommunens fördel.

Dokumentation av ärendet kommer att publiceras senare.

Vaxholms kommun straffar olagligen vaxholmsbo som tidigare friats för samma åtgärd

I december 2016 beslutade Vaxholms kommun i ett tillsynsärende att förelägga en vaxholmsbo att riva ett uthus och avflytta flera byggbodar som uppställs på en fastighet inom kommunen.

Både uthus och byggbodar hade uppförts under ett på fastigheten sex år tidigare pågående byggprojekt, för vilket kommunen beviljat bygglov. Efter klagomål från grannar hade kommunen i ett tillsynsärende under november och december 2010 friat vaxholmsbon genom att besluta att inte ingripa.

Enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt den svenska Rättegångsbalken är det inte tillåtet att bestraffa någon två gånger för samma lagöverträdelse. Bestämmelsen innebär också att den som en gång friats för en påstådd lagöverträdelse inte senare får fällas för samma påstådda överträdelse.

Även om lagtexterna i Europakonventionen och Rättegångsbalken om förbud mot dubbel bestraffning till synes avser rättegångsprövning, finns en mängd rättsfall från Europadomstolen som visar att denna lagstiftning även gäller vid kommuners myndighetsutövning. Följaktligen utgör Vaxholms kommuns andra prövning under 2016 av vaxholmsbons påstådda överträdelser ett brott mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, eftersom personen redan i december 2010 friades för dessa av kommunen påstådda överträdelser.

I sammanhanget bör noteras att det är två olika grannar under olika tidsperioder boende i samma enfamiljsvilla, som under 2010 respektive 2016 framför samma klagomål till kommunen. Vid båda tillfällena resulterar grannarnas klagomål i att kommunen inleder ett tillsynsärende. Tillsynsärendet under 2010 slutfördes följaktligen med att kommunen friade vaxholmsbon genom att besluta att inte ingripa.

Under 2016 försäljs sedan de klagande grannarnas fastighet, och under hösten 2016 inkommer till kommunen nya klagomål från de nyinflyttade grannarna. Det visar sig vara samma klagomål som den förre ägaren av samma villafastighet framfört till kommunen sex år tidigare. I strid med tillämplig lagstiftning inleder kommunen då ett nytt tillsynsärende avseende samma förhållanden på den berörda fastigheten, vilka kommunen enligt ovan redan sex år tidigare slutbehandlat i ett annat tillsynsärende. Självfallet är de nya grannarna väl insatta i förhållandena på den av klagomålen berörda fastigheten redan innan de förvärvar sin nya bostad. De nya grannarna har inför förvärvet också blivit informerade eller borde i vart fall blivit informerade av säljaren angående kommunens under 2010 slutförda tillsynsärende.

Dokumentation av ärendet kommer att publiceras senare.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  Arkiv

  Kategorier

  Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)