Höststädning i Vaxholms kommunhus?

Av Vaxholms kommuns hemsida framgår ytterligare negativa konsekvenser av slukhålen som enligt kommunen ”plötsligt” uppkommit i gatan längs Västerhamnen/gästhamnen. Enligt kommunens tekniska kontor uteblir därmed även höststädningen av övriga gator på grund av att ”ett stort antal parkeringsplatser har tagits bort för att göra trafiken säker” längs den omväg kommunen anvisar förbi den skadade och oframkomliga gatan (se länk).

Vi konstaterar att Vaxholms kommun fortsätter längs den sedan länge slentrianmässigt inslagna vägen ”vi utnyttjar tillfället som svepskäl för att avstå från att göra något”, som ännu en gång på ett negativt sätt drabbar kommunens invånare och besökare.

Slukhålen på gatan längs gästhamnen har uppkommit till följd av decennier av misskött eller helt uteblivet kommunalt kontroll- och underhållsarbete. Enligt kommunens egna revisorer och den genomlysningsrapport (se länk) som kommunen nyligen publicerade kan det vara så att kommunen saknat vetskap om att det är kommunen som bär ansvar för det väsentliga kontroll- och underhållsarbetet avseende dessa gatu- och kajområden.

Slukhålen vid gästhamnen slukade alltså i sin tur ”ett stort antal parkeringsplatser” på Hamngatan (se länk).

När parkeringsplatserna på Hamngatan uppslukades så bortföll även kommunens höststädning av bland annat Hamngatan. Känns detta igen från ett stort antal tidigare tillfällen när kommunen (inte) agerat? Så snart det finns en aldrig så liten möjlighet att konstruera en bortförklaring, tar Vaxholms kommun tillfället i akt att inställa redan planerade och för vaxholmsborna efterlängtade och ofta oumbärliga åtgärder.

Naturligtvis bör det finnas andra sätt att genomföra den årliga höststädningen, utan tillgång till parkeringsplatserna på Hamngatan. De borttagna parkeringsplatserna kan rimligen inte utgöra ett oöverkomligt hinder för att städa gatan.

Men kommunen anser förmodligen att vaxholmsborna istället bör vara tacksamma för att information om den uteblivna höststädningen visas på kommunens hemsida. Normalt uteblir många olika åtgärder utan information från Vaxholms kommun. Först när berörda personer efterfrågar förväntade men uteblivna åtgärder, framför kommunen en lämplig bortförklaring med samma ohållbara innebörd som för höststädningen, ”det går inte att höststäda eftersom parkeringsplatserna tagits bort till följd av slukhålen vid gästhamnen”.

I det fall höststädningen av Hamngatan förblir inställd hoppas vi att de friställda städresurserna istället utnyttjas till att fortsätta den nyligen påbörjade och välbehövliga uppstädningen i kommunhuset.

Efter 20 år av väl inrotade föroreningar bestående av bland annat undermålig rättssäkerhet, årslånga handläggningstider, bristande respekt för och okunskap om svenska lagar, bristande respekt för och direkt fientligt bemötande av kommunens invånare, avsiktlig och olaglig särbehandling samt uppenbart bristfällig kommunikation och aktivt uppgjord tystnadskultur, har till synes en välbehövlig storstädning av samhällsbyggnadsförvaltningen nyligen inletts.

Under senaste veckan har det dessutom framgått att kommunen ändrat städmetodik, och istället börjat använda det sedan länge efterfrågade och välbeprövade sättet att städa de övre lagren först. Tidigare bortkastade försök att börja städa i de golvnära och djupare liggande lagren har olyckligtvis men högst förutsägbart visat sig vara mindre framgångsrika. Något städresultat har i vart fall inte kunnat noteras i form av förbättrad, renare och mer ändamålsenlig arbetsmiljö.

Uppmärksammas bör även att när kommunen nämner att parkeringsplatser borttagits på Hamngatan för att säkerställa fri väg för räddningsfordon, rör det sig om ett fåtal borttagna parkeringsplatser, varav det för flertalet även anordnats ersättningsplatser vid bland annat Söderhamnen.

När kommunen istället använder de borttagna parkeringsplatserna på Hamngatan som argument för att ställa in gatustädningen rör det sig däremot om ”ett stort antal parkeringsplatser”.

Beklagligtvis använder Vaxholms kommun rutinmässigt samma ohederliga språkbruk även i andra sammanhang, för att allt efter avsikt och behov försköna eller förvanska kommunens verksamheter och andra berörda förhållanden.

Oavsett detta kan många vaxholmsbor säkerligen godta en vinter med ostädade centrumgator i utbyte mot ett mer välstädat och bättre fungerande kommunhus……

Ms Vileda Broom, stolt lokalvårdare inom det offentliga rummet

Se länk till information om kommunens uteblivna höststädning

Se länk till information om att parkeringsplatser tas bort på Hamngatan

Se länk till kommunens information om slukhålen invid Västerhamnen och följderna på grund av detta

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Vaxholms kommun byter ut förvaltningsledningen och söker ny samhällsbyggnadschef!

Enligt en nyligen införd platsannons i tidningen Dagens Samhälle söker Vaxholms kommun en ny samhällsbyggnadschef. Sista ansökningsdag är den 5 december 2021.

Enligt platsannonsen avser kommunen tillsätta en tjänst med bland annat följande befattningsbeskrivning:

Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter:

 • Utifrån de politiskt uppsatta målen samt lagstiftning leda, följa upp och utveckla stadsbyggnadsförvaltningen.
 • Arbeta visionärt, strategiskt och systematiskt för att säkerställa hög kvalitet.
 • Leda förvaltningen tillsammans med dess ledningsgrupp och rapportera till kommunchefen. Coacha och stödja enhetscheferna i deras respektive uppdrag.
 • Proaktivt driva frågor i förvaltningen, nå resultat och satta mål samt säkerställa god service till invånare och företagare.
 • Säkerställa balans i förvaltningens ekonomi.
 • Medverka och driva för att skapa framdrift i initierade investeringsprojekt
 • Verka för att skapa mesta nytta av förvaltningens budget, genom effektiv styrning.
 • Ansvara för kommunikationen mot politiken och internt i förvaltningen.
 • Omvärldsbevaka och anpassa förvaltningen organisatoriskt till de utmaningar den står inför.
 • Verka för att stadsbyggnadsförvaltningen bygger, utvecklar och bevarar goda relationer såväl internt som externt.

Vem är du?
Du har en utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet inom fastighet/bygg/infrastruktur/stadsutveckling med god kunskap om hela stadsbyggnadsprocessen inklusive förvaltning – från ax till limpa.

Du är en engagerande och entusiasmerande chef som har många års erfarenhet av ett gott ledarskap inom liknande uppdrag och gärna inom en politiskt styrd verksamhet. Du är van att leda i förändring genom att skapa engagemang och delaktighet.

Du har erfarenhet av arbete med att utveckla processer och arbetssätt, att forma en effektiv organisation för att kunna möta verksamhetens behov. Din styrka ligger i samarbete och kommunikation med alla intressenter – inom och utom organisationen.

Visit Vaxholm NOT konstaterar med stor glädje och tillfredsställelse att kommunen tagit till sig stora delar av den kritik och de synpunkter som nätverket under lång tid framfört. I platsannonsen listar kommunen självklara egenskaper och kompetenser hos den person som förhoppningsvis tillträder befattningen.

Även om enbart ett fåtal av befattningsegenskaperna enligt annonsen infrias, t.ex. ”leda i enlighet med lagstiftning”, ”arbeta visionärt, strategiskt och systematiskt”, ”säkerställa hög kvalitet”, ”säkerställa god service till invånare och företagare”, ”säkerställa balans i förvaltningens ekonomi”, ”skapa mesta nytta av förvaltningens budget, genom effektiv styrning”, ”omvärldsbevaka och anpassa förvaltningen organisatoriskt till de utmaningar den står inför”, ”verka för att förvaltningen bygger, utvecklar och bevarar goda relationer såväl internt som externt”, ”är en engagerande och entusiasmerande chef”, ”styrkan ligger i samarbete och kommunikation med alla intressenter” samt ”vana att leda i förändring genom att skapa engagemang och delaktighet”, är sannolikheten hög att Vaxholms invånare inom kort kommer att märka tydliga förbättringar i kommunens information och agerande gentemot både enskilda invånare och allmänheten som helhet.

I artiklar som publicerats och länkats till på Visit Vaxholm NOT samt av de rapporter som redovisar de båda genomlysningar av samhällsbyggnadsförvaltningen som Vaxholms kommuns politiker och revisorer under senare år låtit genomföra (se förteckning över ett urval av artiklar nedan samt konsultrapporterna även i länk 1 och länk 2), framgår att nuvarande förvaltningsledning brister på samtliga dessa punkter.

Visit Vaxholm NOT önskar Vaxholms kommun stort lycka till med rekryteringsprocessen och ser med tillförsikt fram emot högre rättssäkerhet, kortare och lagenliga handläggningstider, förbättrat bemötande av lovsökande och andra berörda, en förvaltning som blir självfinansierande och inte felaktigt och i strid med tillämplig lagstiftning årligen belastar Vaxholms skattebetalare med bygglovsenhetens synnerligen anmärkningsvärda och djupt rotade ekonomiska underskott.

Länk till platsannons i Dagens Samhälle publicerad 2021-11-23

Länk till artikel om Vaxholms kommuns kroniska personalbrist inom bygglovshandläggningen

Länk till artikel om bristande handlingskraft inom Vaxholms kommunstyrelse och kommunledning

Länk till artikel om att Vaxholms kommun för närvarande erbjuder alla sökande avgiftsfria bygglov

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-24 (Stora brister inom Vaxholms förvaltning)

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-18 (Långa ledtider för bygglov i Vaxholm)

Länk till artikel 1 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Rapport: Därför dröjer byggloven i Vaxholm)

Länk till artikel 2 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Kommunalrådet: Problemen har funnits under lång tid)

Länk till artikel 3 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Balkonger Brf Domaren)

Länk till artikel i Svenska Dagbladet den 2019-06-06 (Vaxholmsbo tvingades vänta på bygglov i 18 år)

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2018-07-18 (Långa handläggningstider för bygglov är ett utbrett problem)

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Falsk trygghet i Vaxholms kommun

Uppenbart missvisande påstår Vaxholms kommun med jämna mellanrum att Vaxholm är den tryggaste kommunen i Stockholms län. Kommunens påstående grundas företrädesvis på den brottsstatistik som polismyndigheten löpande publicerar i form av exempelvis antalet rapporterade inbrott, rån och misshandelsärenden fördelat per kommun.

Vaxholms kommun är avseende antalet kommuninvånare länets näst minsta kommun. De flesta bebyggda områden ligger utspridda över ett flertal öar och halvöar med begränsat antal tillfartsmöjligheter. Bostadspriserna är förhållandevis höga och en jämförelsevis stor andel av de boende i Vaxholm är företagare med den dagliga verksamheten förlagd till andra kommuner. Kommunen ligger jämfört med grannkommunerna relativt avsides från storstadens kärnområden och har i stort sett endast två lättövervakade tillfartsvägar varav den ena går via två vägfärjor. Att kommunen har låg relativ brottslighet jämfört med de betydligt större grannkommunerna är följaktligen föga förvånande. Allt annat vore anmärkningsvärt. Det är således knappast kommunens politikers eller förvaltningars förtjänst att Vaxholm i polismyndighetens statistik uppvisar jämförelsevis låg brottslighet.

I kommuner med högre relativ brottslighet än Vaxholm uppfattar huvudandelen av invånarna knappast att det är rädslan för att råka ut för en kriminell handling som i första hand avgör om de boende känner sig trygga i vardagen. Istället är det grundläggande lokala förutsättningar avseende bostadsförhållanden, relationer till grannar, möjligheten att handla mat och andra dagligvaror på ett enkelt och tillgängligt sätt, att efter behov erbjudas lättillgänglig sjuk- och omsorgsvård av god kvalitet, att gång-, cykel-, buss- och bilvägar i närområdet är säkra och framkomliga, att barnen erbjuds trygga, trivsamma och välfungerande skolor och dagis, att kommunens myndighetsutövning följer tillämpliga svenska lagar, att kommunen likabehandlar alla invånare på ett vänligt, respektfullt och kompetent sätt etc.

En passande liknelse är att kommunen gentemot sina invånare bör uppträda som en skicklig domare under en fotbollsmatch; om ingen lägger särskilt märke till domaren under en hel match har domaren utan att särskilt uppmärksammas ändå uppenbart gjort en strålande insats. Desto mindre tid som ägnas åt domarens agerande och beslut, desto bättre domarinsats! Domarens ingripanden i spelet har uppfattats som välmotiverade, bedömningarna synes insiktsfulla och logiska och domsluten har följt regelboken. Om domaren dömt straff eller en spelare har blivit utvisad har det uppfattats som ett väl underbyggt och korrekt beslut. Om däremot efterspelet till fotbollsmatchen främst handlar om att ifrågasätta en mängd domslut och uteblivna åtgärder har domaren med stor sannolikhet istället gjort en hel del missbedömningar och fattat felaktiga domslut. En välvilligt inställd, kompetent och erfaren domare har naturligtvis bättre förutsättningar att undvika det senare scenariot. I vart fall om även spelarna och publiken efterfrågar rättvisa och fair play.

På samma sätt önskar vaxholmsborna självfallet att Vaxholms kommun inte utmärker sig på det negativa sätt som varit fallet under de senaste decennierna. På sikt kan detta avhjälpas genom att kommunens chefer och tjänstemän istället börjar uppträda sakligt, kompetent och respektfullt gentemot alla de vaxholmare som i vardagen är beroende av kommunens och tjänstemännens åtgärder och beslut. Kommunens förmåga att efterleva svensk lag och infria invånarnas förväntningar påverkar kommuninvånarnas vardagstrygghet i betydligt större omfattning än sannolikheten att okända gärningsmän utsätter ett fåtal invånare för brottsliga handlingar.

En kommun som undviker att konstant dra på sig negativ uppmärksamhet genom att följa regelboken, bemöta invånarna på ett sakligt, opartiskt, rättvist och respektfullt sätt samt leverera det som förväntas av kommunen i form av exempelvis beslut och tjänster, har goda förutsättningar att uppfattas som en välfungerande, pålitlig och uppskattad kommun. Konsekvensen av förbättrad kompetens och handläggning inom Vaxholms kommuns förvaltningar kommer i vart fall på sikt ofrånkomligt att medföra att invånarna uppmärksammar kommunen i mindre omfattning än under de senaste decennierna, vilket följaktligen bör uppfattas som ett tecken på att kommunens verksamheter är på väg att normaliseras till det bättre för alla vaxholmare.

Med största sannolikhet efterfrågar flertalet av invånarna i Vaxholms kommun exempelvis

• att det när behovet uppkommer finns dagis- och förskoleplatser tillgängliga nära bostaden,

• att det när behovet uppkommer finns rehabiliterings- och äldreboenden av god kvalitet tillgängliga inom kommunen för oss själva och våra anhöriga,

• att lov- och tillståndsansökningar för de sökande handläggs på ett lagstadgat och tillräckligt snabbt, sakligt och rättssäkert sätt,

• att kommunen känner till de gator, hamnområden och fastigheter för vilka kommunen bär löpande ansvar för skötsel och underhåll,

• att kommunen långsiktigt säkerställer att det finns tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för att bedriva den kommunala kärnverksamheten inom myndighetsutövning, skola, vård och omsorg,

• att vaxholmarnas skattemedel används till att bedriva kommunal kärnverksamhet som förbättrar invånarnas vardagstrygghet och levnadsförhållanden och inte till att varken täcka merkostnader för kommunens illa fungerande förvaltningar eller kommunens tidigare uppvisade försumlighet, inkompetens, misstag och felbeslut,

• att bygglovsansökningar handläggs på lagstadgat sätt och kostnaderna därmed inte som för närvarande belastar kommunens skattebetalare vilket dessutom strider mot svensk lag,

• att kommunens chefer och tjänstemän utför sitt arbete utan egenintresse och med berörda kommuninvånares bästa som huvudsakligt syfte,

• att all kommunal verksamhet bedrivs med lagstadgad och erforderlig transparens och kommunen aktivt arbetar för att minimera inverkan av vänskapskorruption, nepotism och negativ särbehandling av kommunens invånare,

• att kommunen prioriterar det interna kvalitetshöjande arbetet och förbättrar den kommunala verksamheten genom att vidta erforderliga åtgärder exempelvis i enlighet de båda interna genomlysningsrapporter som kommunen publicerat 2020-08-31 respektive 2021-08-09. Redan mindre men välriktade åtgärder kommer att ge tydligt synbara effekter för invånarna jämfört med kommunens i nuläget uppvisade (o)förmåga,

• att kommunen inte framhåller konstant och lagstridigt hög eftersläpning i ärendehandläggningen inom kommunens under decennier undermåligt fungerande bygglovs- och tillsynsverksamhet som huvudsaklig anledning till att det saknas resurser för att vidta nödvändiga förbättringsåtgärder,

• att de av kommunens chefer och andra medarbetare som under lång tid och trots återkommande påtalanden om exempelvis dokumenterade missförhållanden och för invånarna skadlig inkompetens ändå inte lyckas förbättra verksamheten eller under lång tid uppvisar andra brister i sin tjänsteutövning, ersätts med mer kompetenta befattningshavare,

• att kommunens tjänsteutövning sker utan påverkan av dolda särintressen och mörklagda sammanslutningar inom kommunen som inte är formella sakägare i respektive ärende,

• att kommunen avseende såväl positiva som negativa händelser och förhållanden för vilka kommunen ansvarar, informerar kommuninvånarna sakligt utan att varken utelämna, mörklägga, försköna eller förvanska informationen eller självförhärliga kommunens verksamhet på det vilseledande sätt som kommunen tillämpat under åtminstone de senaste 25 åren.

(listan kompletteras löpande i takt med att ny information och nya synpynkter inkommer, eftersom det inom Vaxholms kommuns nämnder och förvaltningsverksamheter sedan lång tid råder uppenbar hög förbättringspotential)

Även om det avseende Vaxholms kommuns förvaltning förefaller vara en mycket lång väg till en normalt fungerande kommunal verksamhet, är vi övertygande om att varje åtgärd som leder till en varaktig förbättring för invånarna kommer att uppskattas av både direkt berörda och andra kommuninvånare. Det förutsätter naturligtvis att förbättringsåtgärderna dokumenteras och genomförs på ett tydligt och transparent sätt, samt att även det varaktiga resultatet redovisas på sådant sätt.

/Mr Walker, Vaxholm

Länk till information på Vaxholms kommuns hemsida publicerad den 22 januari 2020

Kaos på Vaxholms kommuns äldreboenden

Enligt en artikel i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 22 november 2021 (se länk) råder fortsatt kaos på Vaxholms äldreboende Borgmästargården m.fl., vilka sedan den 1 september 2021 på uppdrag av Vaxholms kommun drivs av företaget Förenade Care.

Några av missförhållandena som enligt lokaltidningen råder är att personalen upplever kaos och tvingas såväl ensamarbeta på morgnar och kvällar som acceptera att det saknas tid att ägna åt de äldres välbefinnade. Till följd av personalneddragningar och personalens ensamarbete tvingas de boende till sängs redan klockan 18 på kvällarna. Med anledning av missförhållandena duggar klagomålen tätt från såväl anhöriga till de boende som personalen. Försämringarna har enligt tidningen medfört att flera anmälningar inkommit till såväl Arbetsmiljöverket som Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Företaget Förenade Care som för kommunens räkning driver Vaxholms äldreboende Borgmästargården (se länk) anser föga förvånande att bemanningen är tillräcklig och det saknas skäl till oro. Företaget får inte helt oväntat medhåll av kommunen som anser att Förenade Care uppfyller det avtal som träffats med kommunen. Uppenbarligen anser kommunen att detta är ett utmärkt sätt att behandla de äldre som under stora delar av sina liv varit skattebetalare bosatta i Vaxholm och inte sällan även på andra sätt på bidragit till en god samhällsutveckling inom kommunen.

Facket Kommunal och de anställda på Förenade Care ger enligt artikeln i lokaltidningen en helt annan bild än kommunen av förhållandena på Borgmästargården.

Vaxholms kommun träffade för några år sedan ett liknande avtal med företaget Norlandia Care (se länk), och kommunen agerade även då på samma sätt. Slentrianmässigt och utan hänsyn till de klagomål som framförs konstaterade kommunen att företaget Norlandia Care uppfyller det som krävs enligt avtalet med kommunen.

För att stoppa den undermåliga omsorgsvården för de äldre tvingades istället myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) vägra Norlandia Care tillstånd att fortsätta driva Vaxholms kommuns äldreboenden. Därefter återfördes även det dagliga ansvaret för driften av kommunens äldreboenden till kommunal regi (se länk).

Mot bakgrund av artiklar i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 8 april och 15 maj 2020 (se länkar nedan) fungerade inte heller denna gång Vaxholms äldreboenden bättre av att drivas direkt av Vaxholms kommun.

I båda fallen med externa utförare nöjer sig Vaxholms kommun med att påstå att utförarna Norlandia Care respektive Förenade Care uppfyller de avtal som respektive företag träffat med kommunen. I vanlig ordning förstår inte Vaxholms kommun att det är helt irrelevant om avtalet mellan kommun och utförare uppfylls, så länge såväl de boende, deras anhöriga som äldreboendets personal framför massiva och sakliga klagomål.

Det som i sammanhanget är relevant är om ett tillräckligt tryggt, välfungerande och trivsamt boende kan erbjudas de seniorer som under sin ålderdom valt att bosätta sig i Vaxholm. Frågan om dessa grundläggande kriterier uppfylls för var och en av de boende ska i första hand avgöras utifrån den boendes upplevelse på plats. Kommunen har dessutom ytterligare möjlighet att säkerställa att boendet fungerar i enlighet med dessa baskrav genom att löpande inhämta omdömen och synpunkter från äldrebeoendets personal och anhöriga till de boende.

När såväl de boende, en stor del av personalen och de anhöriga är synnerligen missnöjda med hur Vaxholms äldreboenden fungerar, saknar det betydelse om de av kommunen anlitade omsorgsföretagen uppfyller de av kommunen upprättade avtalen.

En möjlig anledning till att kommunen sannolikt avsiktligt träffar bristfälliga (och därmed mindre kostsamma) avtal för drift av kommunens äldreboenden med omsorgsutförande företag, är att kommunen behöver spara pengar. Eftersom kommunen löpande år efter år tvingas betala stora belopp på att avhjälpa och dölja kommunens tidigare misstag och felbeslut, samt inte minst bekosta stora delar av kommunens bygglovsenhets verksamhet (se länk), blir det uppenbart hur de långvariga missförhållandena inom kommunens förvaltningar på detta sätt sedan i vardagen drabbar många enskilda äldre invånare på detta mycket olyckliga sätt.

Förutom att Vaxholms kommun sedan länge inte klarar av att säkerställa trivsamma och välfungerande äldreboenden för kommunens seniorer, påvisar dessa klagomål med all önskvärd tydlighet att Vaxholms kommun fortfarande saknar tillräcklig kompetens för att upprätta ändamålsenliga avtal vars huvudsyfte måste vara att säkerställa att de äldre erbjuds trygga och välfungerande boenden där de ges möjlighet att trivas under sin höstsols dagar.

/Brita Balderson, brukare och senior kommungranskare

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 22 november 2021

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 9 november 2021

Länk till Vaxholms kommuns information om Vaxholms äldreboenden den 31 augusti 2021

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 10 juni 2020

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 15 maj 2020

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 8 april 2020

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 18 september 2018

Länk till Vaxholms kommuns information om Vaxholms äldreboenden den 12 september 2018

Länk till Vaxholms kommuns information om Vaxholms äldreboenden den 6 februari 2018

Länk till Vaxholms kommuns information om Vaxholms äldreboenden den 12 maj 2017

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i tidningen Mitt i Vaxholm den 16 juli 2013

Nu slukar kommunens bristande underhållsåtgärder parkeringplatserna på Hamngatan

På Vaxholms kommuns hemsida meddelar kommunen att parkeringsplatserna på Hamngatans norra sida tas bort eftersom kommunen är skyldig att säkerställa framkomligheten för räddningsfordon (se länk).

Till följd av kommunens under lång tid bristande kontroll- och underhållsåtgärder är ordinarie utryckningsväg för räddningsfordon längs Västerhamnen avstängd, eftersom det akut visat sig att gatan är så underminerad att stora slukhål uppstått på flera ställen i vägbanan (se tidigare artikel).

Kommunen uppmanar vaxholmsborna att respektera det nya parkeringsförbudet på Hamngatan samt efterfölja trafikbestämmelserna.

En del vaxholmsbor uppmanar i sin tur kommunen att börja respektera svensk grundlags förbud mot maktmissbruk, samt i detta sammanhang tillämpliga bestämmelser avseende grundläggande kontroll och underhåll av gator och hamnar, så att erforderliga åtgärder vidtas i förväg och inte alltid i efterhand när ett haveri som detta redan har inträffat.

Efter mer än 15 år av kommunal vanskötsel utdömdes i januari 2011 den mögelimpregnerade Pålsundsskolan av Arbetsmiljöverket som otjänlig arbetsplats för skolpersonalen(!). Följden blev att Vaxholms kommun akut tvingades evakuera skolan (se länk SVT) och därefter riva den helt (se länk SR). Kommunen löste den (självfallet) oplanerade och ”plötsligt” uppkomna situationen med brist på skollokaler genom att under pågående skoltermin tvinga alla äldre elever på Söderfjärdsskolan flytta till de avloppsluktande lokalerna och nyuppförda barackerna på Norrbergsskolan. Naturligtvis väckte kommunens anmärkningsvärda och oansvariga tillvägagångsätt både stor förvåning och avsevärd upprördhet hos både elever (se länk) och föräldrar. Därefter överflyttade kommunen de yngre eleverna från den evakuerade Pålsundsskolan till Söderfjärdsskolan.

Kommunens märkliga åtgärder att under pågående vårtermin omflytta merparten av Vaxholms skolelever i klass F-9 mellan olika skolor, resulterade i att många missnöjda elever kort därefter istället sökte sig till skolor utanför Vaxholms kommun. Även detta drabbade naturligtvis Vaxholms skattebetalare, eftersom kommunens kostnad för skolelever som väljer skola i grannkommunerna är betydligt högre än för skolverksamhet som kommunen bedriver i egna befintliga lokaler. Som en följd av denna av kommunen genom inkompetens orsakade massflykt från Vaxholms skolor stod bland annat vissa av Norrbergsskolans skollokaler istället tomma och oanvända under de efterföljande åren.

På frågan varför avloppslukten i Norrbergsskolan inte åtgärdas svarade kommunens ansvariga tjänsteman att ”alla ritningar över skolans värme-, vatten-, avlopps- och elinstallationer har kommit bort, så vi vet inte var vi ska leta efter avloppsläckan”.

Vid närmare eftertanke är det kanske en god idé att även kommunhuset av säkerhetsskäl avstängs och beläggs med permanent tillträdesförbud. Hela verksamheten kan sedan skötas av en organisation som bättre lever upp till Sveriges grundlagar och vaxholmsbornas förväntningar, exempelvis någon av Vaxholms grannkommuner. En omvägsslinga liknande den som kommunen anvisar till följd av kommunens senaste misslyckande (se länk), men som förslagsvis istället leder till något av kommunhusen i exempelvis Täby, Danderyd eller Sollentuna skulle utgöra en längre men säkert välkommen omväg för många vaxholmare. Några mils omväg väger sannolikt lätt jämfört med att kunna undvika de bottenlösa mänskliga slukhål i vilka många drabbade vaxholmsbor vittnar om att Vaxholms kommun gång på gång nedsänker dem.

Ett mycket välkommet första steg i det under lång tid efterlängtade arbetet med att förbättra den kommunala servicen i Vaxholm togs när kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet utlokaliserades (se länk) till uppenbart mera välfungerande Täby kommun. I likhet med många andra nödvändiga förbättringsåtgärder inom vår kommun, har tyvärr detta för Vaxholm ytterst angelägna förbättringsarbete därefter åter insomnat.

Visserligen utlokaliseras redan äldre- och rehabiliteringsboenden för medborgarna tillfälligt till bland annat Vallentuna och Flemingsberg(!). Sådana tillfälliga lösningar blir dessvärre både kostsamma för Vaxholms skattebetalare och extremt påfrestande för de enskilda personer och anhöriga som direkt drabbas av kommunens akuta och ogenomtänkta nödlösningar. För att erbjuda kommunala basfunktioner krävs det både viss kompetens, välvilja och en grundkvalitet som det sedan länge klarlagts att Vaxholms kommun saknar både vilja och förmåga att säkerställa.

De frekvent förekommande klagomålen på kommunens verksamheter och uppenbara missförhållandena i Vaxholms kommunhus har pågått under decennier utan att något av betydelse för vaxholmsborna har förbättrats (se tidigare artikel). De externa genomlysningar av kommunens verksamheter som kommunens egna revisorer och politiker nyligen lät genomföra visar snarare på motsatsen, att alla tendenser till respektfullt och kompetent bemötande av kommunens medborgare tillsammans med det fåtal medarbetare hos kommunen som vill och kan bedriva kommunal verksamhet på i vart fall grundläggande rättsäkerhetsivå, snabbt förpassas ner i dessa kommunala slukhål.

En i sammanhanget ovanligt kompetent och ansvarstagande tidigare vaxholmspolitiker blev mot bakgrund ovan självfallet utfryst av majoriteten av övriga politiker. Innan hen sögs ner i anvisat slukhål hann hen i sitt avskedsbrev konstatera att ”det har varit besvärande med politiker och tjänstemän som har haft något för höga uppfattningar om sin egen kompetens och det har varit trögt att få igång ett ordentligt utvecklingsarbete”. Formuleringen prisades som årets mest ädelmodiga underdrift.

Nu är det dags att uppmana din lokala politiker att värna kommuninvånarnas rättsäkerhet och livskvalitet genom att återuppta arbetet med att förbättra Vaxholms kommunala förvaltning, och låta fler kommunala verksamheter utlokaliseras till och skötas av Vaxholms grannkommuner!

På Vaxholms kommuns hemsida räcker det därefter med att redogöra för de omvägsslingor vaxholmsborna behöver ta för att äntligen bli bemötta på ett lagstadgat, mänskligt och rättssäkert sätt. Därmed kommer det snart att visa sig att dessa omvägar i form av förmodade senvägar istället visar sig vara efterlängtade genvägar förbi de nuvarande sumpmarkerna i rättssäkerhetens absoluta utmarker som Vaxholms kommun erbjuder sina invånare och skattebetalare!

Länk till kommunens information om indragna parkeringsplatser på Hamngatan

Länk till kommunens omvägsslinga till följd av slukhålen i gatan vid Västerhamnen

Länk till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (för Täby och Vaxholm)

Länk till SVT:s artikel om Pålsundsskolan

Länk till Sveriges Radios artikel om Pålsundsskolan

Orange is the new black även i Vaxholm?

För många vaxholmsbor har det sedan länge stått klart att majoriteten av de som arbetar i kommunhuset, såväl tjänstemän som politiker, försätter åtskilliga av kommunens medborgare i ett ständigt svart mörker. Beklagligtvis råder detta ständiga kommunala mörker även under vackra försommardagar i vår ännu så länge natursköna kommun.

Detta svarta mörker består exempelvis av olagliga och fleråriga väntetider inom flera av kommunens verksamhetsområden, eftersatt underhåll inom de flesta områden som kommunen bär ansvar för, arrogant, kränkande och inkompetent bemötande av kommunens medborgare, återkommande efterkonstruktioner och mörkläggning av kommunens tidigare misstag och felhanteringar, en sammanhörande och utbredd tystnadskultur samt bristande respekt för svensk lagstiftning.

Till följd av alla klagomål och de ständigt återkommande problemen inom kommunens bygglovsverksamhet utfördes på uppdrag av byggnadsnämnden för ungefär ett år sedan en extern genomlysning av verksamheten.

Av slutrapporten framgår bland annat att många kommunanställda anser att medborgarna i kommunen är alltför välutbildade och därmed inte respekterar tjänstemännens arbete. Det kanske inte så märkligt när kommunens handläggare (på grund av att de uppenbart inte är så välutbildade) betydligt oftare gör fel än de gör rätt. Vidare framgår det av rapporten att flertalet av de kommunanställda i första hand ser kommunen som en myndighetsutövare, medan personal som tidigare varit anställd hos andra kommuner i storstockholmsområdet enligt rapporten har en mer tidsenlig uppfattning och uppfattar kommunen i första hand som en serviceorganisation för kommunens invånare.

Även rättssäkerheten är betydligt sämre för boende i Vaxholms kommun än för boende i de övriga sju norrortskommunerna. Detta framgår av en sammanställning av antalet anmälningar där Justitieombudsmannen (JO) använder sitt kraftfullaste verktyg för att tillrättavisa en kommun, nämligen att framföra allvarlig kritik avseende de övertramp som den anmälda kommunens bygglovsenhet bär ansvar för.

Sammanställningen visar att under åren 2004-2018 framförde JO kritik mot byggnadsnämnderna och de kommunala bygglovsförvaltningarna i de åtta norrortskommunerna vid sammanlagt tretton tillfällen.

Av de boende i de åtta norrortskommunerna var i slutet av 2018 endast cirka tre procent bosatta inom Vaxholms kommun. Ändå är Vaxholms kommuns byggnadsnämnd föremål för Justitieombudsmannens allvarliga kritik i sex av dessa sammanlagt tretton ärenden. Det innebär att Vaxholms kommun står för 47 procent av de allvarliga rättsliga övertrampen i Norrort, mot vilka JO till följd av bristande rättssäkerhet finner anledning att rikta allvarlig kritik. De båda kommunerna med näst sämst rättssäkerhet under samma tidsperiod är Österåker och Upplands Väsby, med vardera två anmälningar som resulterat i allvarlig kritik från JO. Med hänsyn till antalet boende i respektive kommun betyder det att rättssäkerheten exempelvis är elva gånger sämre i Vaxholm jämfört med grannkommunen Österåker.

Kommunens bristfälliga förmåga att känna till omfattning samt planera och genomföra skötsel och underhåll bland annat av kommunens fastigheter, gator och kajer har tidigare uppmärksammats av kommunens egna revisorer. För närvarande märks denna oförmåga ännu mer påtagligt genom alla vägskyltar i orange färg, vilka kommunen tvingats utplacera i kommunens centrala delar. Se bilder nedan, vilka länkats från Värna Vaxholms hemsida.

Både genomlysningen av kommunens bygglovsenhet och de orange skyltarna ger förhoppningsvis oss kommuninvånare lite ljus och ett leende åtminstone under en kortare stund i detta i övrigt konstanta kommunala mörker.

Fast egentligen är dessa orange skyltar bara ytterligare tydliga tecken på det kompakta svarta mörker som utgår från kommunhuset och sedan decennier till synes ostoppbart utbreder sig över kommunens invånare. I detta mörker döljer kommunen exempelvis undermålig rättssäkerhet och bristande kommunalt underhåll som till slut visar sig genom stora slukhål i kommunens centralt belägna gator. Av externa rapporter och sammanställningar enligt ovan framgår att det sedan länge finns lika stora slukhål i Vaxholms kommuns rättsäkerhet, och många är de medborgare som under åren tvingats ner i dessa avgrunder. Där fanns inga orange varningsskyltar…

Orange is the new black….

Länk till rapport om Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Inför Black Friday: Avgiftsfria bygglov i Vaxholm

Av en artikel publicerad den 18 september 2021 i lokaltidningen Skärgården (se länk) framgår att det dröjer flera månader efter att en bygglovsansökan inlämnats till Vaxholms kommun innan kommunen påbörjar handläggningen. Ungefär samtidigt som artikeln publicerades påbörjade kommunen följaktligen handläggning av ansökningar som inkommit till kommunen i slutet av april 2021. Det innebär drygt fyra månaders lagstridig fördröjning.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen meddela beslut angående en ansökan senast tio veckor efter att en komplett ansökan inlämnats. I det fall en ansökan inte är komplett måste kommunen begära komplettering av ansökan senast tre veckor efter att ansökan inlämnats.

I särskilda fall med komplicerade bygglovsansökningar som kräver mer omfattande utredning har kommunen rätt att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor. Det är sällan sådana behov föreligger för de vanligast förekommande typerna av bygglovsansökningar, exempelvis ny- eller tillbyggnation av en villa. När kommunen bedömer att behovet att förlänga handläggningstiden föreligger, ska kommunen meddela sökanden detta inom tio veckor från att en komplett ansökan inlämnats.

I det fall kommunen dröjer med att meddela beslut mer än tio veckor efter att ansökan är komplett, ska enligt plan- och bygglagen bygglovsavgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad veckas försening. Det innebär att hela bygglovsavgiften bortfaller vid mer än fyra veckors försening.

Enligt artikeln i tidningen Skärgården påbörjar kommunen handläggningen av ansökningar om bygglov efter cirka arton veckor. Det innebär enligt ovan att samtliga bygglovsavgifter för närvarande bortfaller för de som lämnar in en komplett ansökan om bygglov. Istället betalas bygglovsenhetens verksamhet med vaxholmsbornas skattemedel, vilket strider mot kommunallagen. Detta är särskilt allvarligt eftersom dessa missförhållanden pågått under åtskilliga år.

Under november 2021 lämnar kommunen besked till de som söker bygglov att kommunen saknar möjlighet att ge besked om när en inlämnad ansökan kommer att behandlas av kommunen. Det kan inte uppfattas på annat sätt än att situationen inom kommunens bygglovsenhet ytterligare har förvärrats.

Om du är på väg att söka bygglov i Vaxholm bör du följaktligen lämna in en komplett ansökan så snart som möjligt, och därmed utnyttja det gyllene tillfället att slippa betala kommunens väl tilltagna bygglovsavgifter.

Du som är skattebetalare i Vaxholm bör istället självfallet ifrågasätta bygglovsenhetens mångåriga underlåtenhet att bedriva normal och lagstadgad bygglovshandläggning, eftersom det är du som skattebetalare som istället tvingas betala för kommunens utbredda inkompetens och frekvent uppvisande tillkortakommanden.

I det om knappt ett år kommande valet till kommunfullmäktige har du en ytterligare möjlighet att påverka dessa missförhållanden.

Black Friday opportunities revealed by Robinson Crusoe and Black Friday

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-24

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-18

Länk till artikel 1 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26

Länk till artikel 2 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26

Länk till artikel 3 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2018-07-18

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Kronisk personalbrist inom Vaxholms bygglovshandläggning

Under mer än 20 år har Vaxholms samhällsbyggnadsförvaltning i huvudsak bortförklarat alla begågna fel och missförhållanden inom främst bygglovsenheten med att det råder personalbrist. Det går inte att uppfatta detta på annat sätt än att under mer än två decennier har personalbrist konstant förekommit inom denna förvaltningsenhet.

I det fall det under mer än något enstaka år råder sådan avgörande brist på personal att det på ett negativt sätt påverkar kommunens lagstadgade myndighetsutövning, exempelvis handläggning av ansökningar om bygglov, är det inte personalbristen i sig som är det största problemet. Istället är det sannolikt brister och tillkortakommanden hos den befintliga personalen, företrädesvis personalen på ledningsnivå, som är det egentliga problemet.

Om cheferna inom samhällsbyggnadsförvaltningen varken klarar av att behålla sin befintliga personal, rekrytera ny tillräckligt kompetent personal eller lösa den påstådda personalbristen på annat sätt t.ex. genom tillfällig inhyrning av konsulter, är det rimligt att kommunen istället vidtar åtgärder avseende förvaltningsledningen så att lösningen av de extremt långvariga problemen startar på rätt nivå. Så länge bristen på kompetent förvaltningsledning kvarstår bör det vara lättfattligt för alla berörda att problemen med påstådd personalbrist på handläggarnivå aldrig kommer att lösas.

Det ovanstående gäller redan om kommunens påstådda personalbrist utbreder sig under mer än något enstaka år. Förhållandet att förvaltningsledningen i Vaxholm under mer än 20 år kommit undan med att återkommande bortförklara alla missförhållanden, inkompetenta beslut och årslånga fördröjningar med konstant personalbrist talar sitt klara och entydiga språk; sorgligt nog befinner sig såväl kommunstyrelsen som kommunledningen på samma beklagliga inkompetensnivå.

Beklagligtvis drabbar kommunens inkompetens och oförmåga inte bara de enskilda personer som är direkt berörda av exempelvis kommunens kraftigt försenade bygglovsbeslut, utan alla Vaxholms skattebetalare drabbas genom att bygglovsenhetens stora och tilltagande årliga ekonomiska underskott istället betalas med vaxholmsbornas skattemedel.

Efter att kommunens politiker och revisorer under år 2020 lät genomföra en extern genomlysning av kommunens bygg- och tillsynsenhet presenterades resultatet i en rapport. Kommunalrådet Malin Forsbrand uttalade sig på följande sätt efter att rapporten publicerats:

– Jag visste att det fanns utmaningar, men inte hur omfattande.

– Det är ju flera delar – att vi har hög sjukfrånvaro, inte nöjda medarbetare och inte nöjda kunder för vi inte levererar som vi borde. Men det är inget nytt. Det är ett problem som funnits under väldigt lång tid.

– Arbetet är redan påbörjat med att ta fram en handlingsplan som skapar en effektiv organisation. Det handlar inte bara om att skjuta till resurser utan om ett ganska stort förändringsarbete som måste göras.

Av rapporten från den av Vaxholms kommun anlitade konsultfirman Startpoint framgår att under ett år när antalet bygglovshandläggare ökade med 50 procent och personalkostnaderna följaktligen ökade med 54 procent, ökade även kommunens genomsnittliga handläggningstid för bygglov med 50 procent. Detta synnerligen anmärkningsvärda försämring för de sökande och Vaxholms skattebetalare inträffade trots att antalet bygglovsärenden var oförändrat jämfört med föregående år.

I ett bygglovsärende ska enligt plan- och bygglagen kommunen senast inom tio veckor från att ett komplett ansökan inlämnats, meddela beslut till den sökande. För varje därefter påbörjad veckas försening bortfaller en femtedel av bygglovsavgiften, som den sökande då slipper att betala. Efter mer än fyra veckors försening bortfaller följaktligen hela bygglovsavgiften. Istället tvingas Vaxholms skattebetalare stå för hela kostnaden för bygglovshandläggningen.

Kommunalrådet Forsbrands uttalande att ”problemen funnits under mycket lång tid” (se länk till artikel i lokaltidningen Mitt i Vaxholm) visar dels att den kritik mot Vaxholms kommuns bygglovshandläggning som såväl nätverket Visit Vaxholm NOT som ett stort antal andra berörda aktörer under lika lång tid framfört är berättigad, dels att såväl kommunledning som förvaltningsledning saknar vilja och/eller förmåga att vidta åtgärder för att avhjälpa dessa omfattande problem.

The central scrutinizer

Länk till artikel 1 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 26 november 2020 (Kommunalrådet: Problemen har funnits lång tid)

Länk till artikel 2 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 26 november 2020 (Rapport: Därför dröjer byggloven)

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Bristande underhåll orsakar slukhål i kommunens hamnområden

Enligt lokaltidiningen Skärgården överraskar Vaxholms kommun ännu en gång med försumligt underhåll inom kommunens ansvarsområden. På gatorna kring gästhamnen har det plötsligt uppkommit så stora slukhål att centrala gator måste stängas av. Nödåtgärder som att lägga ut körplåtar för fordon som vill ta sig till och från den enda centrala parkeringen blir naturligtvis betydligt mer kostsamma för kommunens skattebetalare än om kommunen sköter underhållet av hamnen på ett professionellt sätt.

På detta sätt visar sig ännu en gång kommunens uppenbara oförmåga att med nödvändig framförhållning säkerställa att erforderligt underhåll utförs.

Kommunens revisorer uttalade sig i en revisionsberättelse enligt följande:

Vi har noterat brister i planering och genomförande av underhåll av gator, vägar och fastigheter samt otydlighet rörande vilka kajer och andra brygganläggningar staden ansvarar för och aktuell underhållsstatus på dessa.

I klartext betyder det att kommunens revisorer kommit fram till att Vaxholms kommun inte ens har kunskap om vilka kajer och brygganläggningar kommunen ansvarar för. I tillägg till detta finns stora brister även i kommunens planering och genomförande av underhåll av kommunala gator, vägar och fastigheter.

När kommunens revisorer tar upp denna typ av allvarliga anmärkningar i revsionsberättelsen rör det sig inte om några nyupptäckta brister. Sannolikt har bristerna under åtskilliga år påtalats för kommunledningen i mer informella revisions-pm. När kommunledningen trots sådana återkommande påtalanden ändå väljer att inte vidta några åtgärder tvingas revisorna till slut att ta upp anmärkningarna även i den mer formella revisionsberättelsen.

Även om kommunrevisorerna sannolikt haft kännedom om dessa allvarliga brister under åtskilliga år, konstaterar vi att det bristande underhållet av kajerna måste ha pågått under flera decennier. På något annat sätt går det inte att förklara att dessa stora slukhål plötsligt uppstår. Det finns dessutom kommuninvånare som berättar som gångtrafikanter som snubblar i mindre hål i gator och trottoarer i samma hamnnära område.

För flera år sedan brakade en av kommunens flaggstänger vid Rådhustorget ner till följd av att bultarna i flaggstångens markfäste rostat sönder. När en reporter från tidningen Skärgården ställde frågan om kommunen regelbundet kontrollerade dessa fästanordningar för att undvika liknande livsfarliga incidenter, svarade enligt reportern kommunens ansvariga tjänsteman: ”-Hur skulle det se ut om jag hela tiden skulle behöva kontrollera kommunens flaggstänger? Då skulle jag ju inte hinna med så mycket annat och jag har en del annat att göra….”.

För kommunens invånare och de som bor och vistas i kommunens centrala delar ger detta en talade bild av kommunens inställning till säker gatumiljö, som uppenbarligen fortfarande gäller.

Länk till artikel i lokaltidingen Skärgården den 10 november 2021

Länk till kommunens besked om avstängd trafik till följd av slukhålen

Länk till artikel i lokaltidingen Skärgården den 15 juli 2021

Länk till kommunens revisionsberättelse för kalenderåret 2019

Fortsatt allvarliga problem inom Vaxholms bygglovshandläggning

De fastighetsägare inom Vaxholms kommun som för närvarande ansöker om bygglov får besked att kommunen inte kan lämna besked om när handläggningen kan påbörjas.

Liknande problem har sedan länge förekommit inom kommunens bygglovsenehet.

Förutom att frustrerade bygglovssökande innebär bygglovsenhetens problem att enhetens verksamhet lagstridigt finansieras med vaxholmsbornas skattemedel istället för med bygglovsavgifter. Detta beror på att plan och bygglagen föreskriver att vid förseningar som överstiger fyra veckor bortfaller hela bygglovsavgiften.

Efter att kommunens politiker och revisorer under år 2020 lät genomföra en extern genomlysning av kommunens bygg- och tillsynsenhet presenterades resultatet i en rapport. Kommunalrådet Malin Forsbrand uttalade sig på följande sätt efter att rapporten publicerats:

– Jag visste att det fanns utmaningar, men inte hur omfattande.

– Det är ju flera delar – att vi har hög sjukfrånvaro, inte nöjda medarbetare och inte nöjda kunder för vi inte levererar som vi borde. Men det är inget nytt. Det är ett problem som funnits under väldigt lång tid.

– Arbetet är redan påbörjat med att ta fram en handlingsplan som skapar en effektiv organisation. Det handlar inte bara om att skjuta till resurser utan om ett ganska stort förändringsarbete som måste göras.

Se även tidigare artiklar avseende kommunens bygglovshandläggning.

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 24 september 2021

Länk till artikel i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 26 november 2020

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 18 juli 2018

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  Arkiv

  Kategorier

  Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)