Nu slukar kommunens bristande underhållsåtgärder parkeringplatserna på Hamngatan

På Vaxholms kommuns hemsida meddelar kommunen att parkeringsplatserna på Hamngatans norra sida tas bort eftersom kommunen är skyldig att säkerställa framkomligheten för räddningsfordon (se länk).

Till följd av kommunens under lång tid bristande kontroll- och underhållsåtgärder är ordinarie utryckningsväg för räddningsfordon längs Västerhamnen avstängd, eftersom det akut visat sig att gatan är så underminerad att stora slukhål uppstått på flera ställen i vägbanan (se tidigare artikel).

Kommunen uppmanar vaxholmsborna att respektera det nya parkeringsförbudet på Hamngatan samt efterfölja trafikbestämmelserna.

En del vaxholmsbor uppmanar i sin tur kommunen att börja respektera svensk grundlags förbud mot maktmissbruk, samt i detta sammanhang tillämpliga bestämmelser avseende grundläggande kontroll och underhåll av gator och hamnar, så att erforderliga åtgärder vidtas i förväg och inte alltid i efterhand när ett haveri som detta redan har inträffat.

Efter mer än 15 år av kommunal vanskötsel utdömdes i januari 2011 den mögelimpregnerade Pålsundsskolan av Arbetsmiljöverket som otjänlig arbetsplats för skolpersonalen(!). Följden blev att Vaxholms kommun akut tvingades evakuera skolan (se länk SVT) och därefter riva den helt (se länk SR). Kommunen löste den (självfallet) oplanerade och ”plötsligt” uppkomna situationen med brist på skollokaler genom att under pågående skoltermin tvinga alla äldre elever på Söderfjärdsskolan flytta till de avloppsluktande lokalerna och nyuppförda barackerna på Norrbergsskolan. Naturligtvis väckte kommunens anmärkningsvärda och oansvariga tillvägagångsätt både stor förvåning och avsevärd upprördhet hos både elever (se länk) och föräldrar. Därefter överflyttade kommunen de yngre eleverna från den evakuerade Pålsundsskolan till Söderfjärdsskolan.

Kommunens märkliga åtgärder att under pågående vårtermin omflytta merparten av Vaxholms skolelever i klass F-9 mellan olika skolor, resulterade i att många missnöjda elever kort därefter istället sökte sig till skolor utanför Vaxholms kommun. Även detta drabbade naturligtvis Vaxholms skattebetalare, eftersom kommunens kostnad för skolelever som väljer skola i grannkommunerna är betydligt högre än för skolverksamhet som kommunen bedriver i egna befintliga lokaler. Som en följd av denna av kommunen genom inkompetens orsakade massflykt från Vaxholms skolor stod bland annat vissa av Norrbergsskolans skollokaler istället tomma och oanvända under de efterföljande åren.

På frågan varför avloppslukten i Norrbergsskolan inte åtgärdas svarade kommunens ansvariga tjänsteman att ”alla ritningar över skolans värme-, vatten-, avlopps- och elinstallationer har kommit bort, så vi vet inte var vi ska leta efter avloppsläckan”.

Vid närmare eftertanke är det kanske en god idé att även kommunhuset av säkerhetsskäl avstängs och beläggs med permanent tillträdesförbud. Hela verksamheten kan sedan skötas av en organisation som bättre lever upp till Sveriges grundlagar och vaxholmsbornas förväntningar, exempelvis någon av Vaxholms grannkommuner. En omvägsslinga liknande den som kommunen anvisar till följd av kommunens senaste misslyckande (se länk), men som förslagsvis istället leder till något av kommunhusen i exempelvis Täby, Danderyd eller Sollentuna skulle utgöra en längre men säkert välkommen omväg för många vaxholmare. Några mils omväg väger sannolikt lätt jämfört med att kunna undvika de bottenlösa mänskliga slukhål i vilka många drabbade vaxholmsbor vittnar om att Vaxholms kommun gång på gång nedsänker dem.

Ett mycket välkommet första steg i det under lång tid efterlängtade arbetet med att förbättra den kommunala servicen i Vaxholm togs när kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet utlokaliserades (se länk) till uppenbart mera välfungerande Täby kommun. I likhet med många andra nödvändiga förbättringsåtgärder inom vår kommun, har tyvärr detta för Vaxholm ytterst angelägna förbättringsarbete därefter åter insomnat.

Visserligen utlokaliseras redan äldre- och rehabiliteringsboenden för medborgarna tillfälligt till bland annat Vallentuna och Flemingsberg(!). Sådana tillfälliga lösningar blir dessvärre både kostsamma för Vaxholms skattebetalare och extremt påfrestande för de enskilda personer och anhöriga som direkt drabbas av kommunens akuta och ogenomtänkta nödlösningar. För att erbjuda kommunala basfunktioner krävs det både viss kompetens, välvilja och en grundkvalitet som det sedan länge klarlagts att Vaxholms kommun saknar både vilja och förmåga att säkerställa.

De frekvent förekommande klagomålen på kommunens verksamheter och uppenbara missförhållandena i Vaxholms kommunhus har pågått under decennier utan att något av betydelse för vaxholmsborna har förbättrats (se tidigare artikel). De externa genomlysningar av kommunens verksamheter som kommunens egna revisorer och politiker nyligen lät genomföra visar snarare på motsatsen, att alla tendenser till respektfullt och kompetent bemötande av kommunens medborgare tillsammans med det fåtal medarbetare hos kommunen som vill och kan bedriva kommunal verksamhet på i vart fall grundläggande rättsäkerhetsivå, snabbt förpassas ner i dessa kommunala slukhål.

En i sammanhanget ovanligt kompetent och ansvarstagande tidigare vaxholmspolitiker blev mot bakgrund ovan självfallet utfryst av majoriteten av övriga politiker. Innan hen sögs ner i anvisat slukhål hann hen i sitt avskedsbrev konstatera att ”det har varit besvärande med politiker och tjänstemän som har haft något för höga uppfattningar om sin egen kompetens och det har varit trögt att få igång ett ordentligt utvecklingsarbete”. Formuleringen prisades som årets mest ädelmodiga underdrift.

Nu är det dags att uppmana din lokala politiker att värna kommuninvånarnas rättsäkerhet och livskvalitet genom att återuppta arbetet med att förbättra Vaxholms kommunala förvaltning, och låta fler kommunala verksamheter utlokaliseras till och skötas av Vaxholms grannkommuner!

På Vaxholms kommuns hemsida räcker det därefter med att redogöra för de omvägsslingor vaxholmsborna behöver ta för att äntligen bli bemötta på ett lagstadgat, mänskligt och rättssäkert sätt. Därmed kommer det snart att visa sig att dessa omvägar i form av förmodade senvägar istället visar sig vara efterlängtade genvägar förbi de nuvarande sumpmarkerna i rättssäkerhetens absoluta utmarker som Vaxholms kommun erbjuder sina invånare och skattebetalare!

Länk till kommunens information om indragna parkeringsplatser på Hamngatan

Länk till kommunens omvägsslinga till följd av slukhålen i gatan vid Västerhamnen

Länk till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (för Täby och Vaxholm)

Länk till SVT:s artikel om Pålsundsskolan

Länk till Sveriges Radios artikel om Pålsundsskolan

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)