Kaos på Vaxholms kommuns äldreboenden

Enligt en artikel i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 22 november 2021 (se länk) råder fortsatt kaos på Vaxholms äldreboende Borgmästargården m.fl., vilka sedan den 1 september 2021 på uppdrag av Vaxholms kommun drivs av företaget Förenade Care.

Några av missförhållandena som enligt lokaltidningen råder är att personalen upplever kaos och tvingas såväl ensamarbeta på morgnar och kvällar som acceptera att det saknas tid att ägna åt de äldres välbefinnade. Till följd av personalneddragningar och personalens ensamarbete tvingas de boende till sängs redan klockan 18 på kvällarna. Med anledning av missförhållandena duggar klagomålen tätt från såväl anhöriga till de boende som personalen. Försämringarna har enligt tidningen medfört att flera anmälningar inkommit till såväl Arbetsmiljöverket som Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Företaget Förenade Care som för kommunens räkning driver Vaxholms äldreboende Borgmästargården (se länk) anser föga förvånande att bemanningen är tillräcklig och det saknas skäl till oro. Företaget får inte helt oväntat medhåll av kommunen som anser att Förenade Care uppfyller det avtal som träffats med kommunen. Uppenbarligen anser kommunen att detta är ett utmärkt sätt att behandla de äldre som under stora delar av sina liv varit skattebetalare bosatta i Vaxholm och inte sällan även på andra sätt på bidragit till en god samhällsutveckling inom kommunen.

Facket Kommunal och de anställda på Förenade Care ger enligt artikeln i lokaltidningen en helt annan bild än kommunen av förhållandena på Borgmästargården.

Vaxholms kommun träffade för några år sedan ett liknande avtal med företaget Norlandia Care (se länk), och kommunen agerade även då på samma sätt. Slentrianmässigt och utan hänsyn till de klagomål som framförs konstaterade kommunen att företaget Norlandia Care uppfyller det som krävs enligt avtalet med kommunen.

För att stoppa den undermåliga omsorgsvården för de äldre tvingades istället myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) vägra Norlandia Care tillstånd att fortsätta driva Vaxholms kommuns äldreboenden. Därefter återfördes även det dagliga ansvaret för driften av kommunens äldreboenden till kommunal regi (se länk).

Mot bakgrund av artiklar i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 8 april och 15 maj 2020 (se länkar nedan) fungerade inte heller denna gång Vaxholms äldreboenden bättre av att drivas direkt av Vaxholms kommun.

I båda fallen med externa utförare nöjer sig Vaxholms kommun med att påstå att utförarna Norlandia Care respektive Förenade Care uppfyller de avtal som respektive företag träffat med kommunen. I vanlig ordning förstår inte Vaxholms kommun att det är helt irrelevant om avtalet mellan kommun och utförare uppfylls, så länge såväl de boende, deras anhöriga som äldreboendets personal framför massiva och sakliga klagomål.

Det som i sammanhanget är relevant är om ett tillräckligt tryggt, välfungerande och trivsamt boende kan erbjudas de seniorer som under sin ålderdom valt att bosätta sig i Vaxholm. Frågan om dessa grundläggande kriterier uppfylls för var och en av de boende ska i första hand avgöras utifrån den boendes upplevelse på plats. Kommunen har dessutom ytterligare möjlighet att säkerställa att boendet fungerar i enlighet med dessa baskrav genom att löpande inhämta omdömen och synpunkter från äldrebeoendets personal och anhöriga till de boende.

När såväl de boende, en stor del av personalen och de anhöriga är synnerligen missnöjda med hur Vaxholms äldreboenden fungerar, saknar det betydelse om de av kommunen anlitade omsorgsföretagen uppfyller de av kommunen upprättade avtalen.

En möjlig anledning till att kommunen sannolikt avsiktligt träffar bristfälliga (och därmed mindre kostsamma) avtal för drift av kommunens äldreboenden med omsorgsutförande företag, är att kommunen behöver spara pengar. Eftersom kommunen löpande år efter år tvingas betala stora belopp på att avhjälpa och dölja kommunens tidigare misstag och felbeslut, samt inte minst bekosta stora delar av kommunens bygglovsenhets verksamhet (se länk), blir det uppenbart hur de långvariga missförhållandena inom kommunens förvaltningar på detta sätt sedan i vardagen drabbar många enskilda äldre invånare på detta mycket olyckliga sätt.

Förutom att Vaxholms kommun sedan länge inte klarar av att säkerställa trivsamma och välfungerande äldreboenden för kommunens seniorer, påvisar dessa klagomål med all önskvärd tydlighet att Vaxholms kommun fortfarande saknar tillräcklig kompetens för att upprätta ändamålsenliga avtal vars huvudsyfte måste vara att säkerställa att de äldre erbjuds trygga och välfungerande boenden där de ges möjlighet att trivas under sin höstsols dagar.

/Brita Balderson, brukare och senior kommungranskare

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 22 november 2021

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 9 november 2021

Länk till Vaxholms kommuns information om Vaxholms äldreboenden den 31 augusti 2021

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 10 juni 2020

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 15 maj 2020

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 8 april 2020

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i Mitt i Vaxholm den 18 september 2018

Länk till Vaxholms kommuns information om Vaxholms äldreboenden den 12 september 2018

Länk till Vaxholms kommuns information om Vaxholms äldreboenden den 6 februari 2018

Länk till Vaxholms kommuns information om Vaxholms äldreboenden den 12 maj 2017

Länk till artikel om Vaxholms äldreboenden i tidningen Mitt i Vaxholm den 16 juli 2013

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)