Vaxholms kommun får Sveriges högst betalda förvaltningschef?

Vaxholms kommun är förmodligen på väg att få Sveriges högst betalda chef för en kommuns bygglovs- och samhälllsbyggnadsförvaltning. Inom nuvarande bygglovsorganisation råder sedan två decennier ett sannolikt rekordkaos, vilket bland annat framgår av de båda utredningar kommunens byggnadsnämnd till slut tvingades genomföra för ett par år sedan (se länk 1 och länk 2). Därtill har bygglovenheten sedan 2004 orsakat nästan lika många ärenden med JO-kritik (sex fall, se länk), som under samma tidsperiod orsakats av alla de övriga sju norrortskommunernas bygglovsenheter tillsammans (sju fall). Denna omfattande kritik från Justitieombudsmannen påvisar ytterligare den enskilda vaxholmsbons undermåliga rättssäkerhet i relationen till Vaxholms kommun. Vaxholms kommun utgör endast drygt tre procent (cirka 12 000 personer) av Norrorts hela befolkningsunderlag om 393 000 personer. Kommunens bygglovsenhet har under åren 2004-2018 alltså föranlett allvarligt JO-kritik vid sex olika tillfällen. Ingen annan bygglovsförvaltning inom Norrort har under samma tidsperiod orsakat kritik från JO vid fler än två tillfällen, trots att de i flera fall rör sig om kommuner med tio gånger så stor befolkning som Vaxholm. Solnas och Vallentunas bygglovsenheter har under de senaste 20 åren inte orsakat kritik från Justitieombudsmannen vid något enda tillfälle. Dessa båda kommuner är i många avseenden flerfalt större och har mångfalt fler invånare än Vaxholms kommun.

I sammanhanget bör noteras att en mycket liten andel av kommunernas felhanterade bygglovsärenden anmäls till Justitieombudsmannen. Många drabbade sökanden känner inte till möjligheten att klaga hos JO, och andra anser det inte vara värt besväret att lämna in en anmälan eftersom kritik från Justitieombudsmannen inte ändrar de beslut som JO kritiserar. Vaxholms kommun uppvisar dessutom den lilla egenheten att anse att kritik från Justitieombudsmannen saknar betydelse och ofta är felaktigt!

Under januari 2022 inlämnades ytterligare en JO-anmälan avseende missförhållanden inom Vaxholms kommuns bygglovshandläggning (se länk). Anmälan avser att Vaxholms kommun generellt meddelar kommunens bygglovssökanden att det kommer att dröja minst sex månader från att en lovansökan inlämnas tills ärendet tilldelas en kommunal handläggare. Enligt plan- och bygglagen ska en kommun senast tio veckor efter att en komplett ansökan inlämnats till kommunen, inte bara påbörja ärendet utan även slutföra handläggningen och fatta beslut att exempelvis bevilja ansökan.

Av den rapport som Vaxholms kommun publicerade den 31 augusti 2020 (se länk) framgår bland annat att den årliga personalomsättningaren inom kommunens bygglovsenhet översteg 34 procent för några år sedan. Under ett annat år ökade Vaxholms kommuns handläggningstid för ansökningar om bygglov med i genomsnitt ytterligare 50 procent, trots att antalet bygglovshandläggare under samma år ökade med 50 procent. Den extrema och olagliga genomsnittliga förlängningen av handläggningstiden för kommunnes bygglovsärenden ägde rum trots det stora tillskottet av nya bygglovshandläggare, samt förhållandet att antalet bygglovsärenden under samma år var oförändrat jämfört med föregående år.

Av de djupintervjuer som externt anlitade konsulter genomförde med Vaxholms bygglovsenhets personal framgår bland annat följande missförhållanden inom enhetens verksamhet (se länk sidorna 11-15 alt 119-13):

 • ”Man kan inte till dess man bevisat motsatsen”
 • ”Det är katastrof – våra chefer har inget förtroende för oss medarbetare”
 • ”Vårt förråd för kontorsmateriel är låst, och man måste be vaktmästaren om en penna”
 • ”Är det förankrat med KC (kommunchefen, vår anm)?
 • ”Alla är arga på varandra, och det är mycket duster kring bedömningar”
 • ”Vi har väldigt många starka viljor som alla vill få sin vilja fram”
 • ”Det är nästan slagsmål på mötena”
 • ”Vi är en myndighet men varför finns vi?”
 • ”Man har hamnat i en nej-mentalitet inom bygglov”
 • ”Man kan tolka lagen olika hårt. Här är vi ganska hårda i tolkningen”
 • ”När jag kom hit var det som att komma tillbaka till 90-talet i hur man jobbar”
 • ”Vissa vill inte förändra till en modern organisation, det sitter liksom i väggarna”
 • ”Alla jobbar olika”
 • ”Vi har inget gemensamt sätt att se på bygglovshanteringen”
 • ”Vi har en del rutiner på plats, men det saknas också mycket”
 • ”Cheferna vill inte öppet prata om de svårigheter som vi har”
 • ”Jag vet inte varför vissa får jobba hemma men inte andra”
 • ”Jag har nog inte sett X mer än kanske fem gånger de senaste månaderna”
 • ”Våra medborgare är välutbildade och vana att få som de vill. De respekterar inte att vi är en myndighet”
 • ”Vi är en myndighet, vi ska inte ge råd”
 • ”I min gamla kommun så var inställningen att vi ska hjälpa kunden, så är det inte här”

När en ny förvaltninsgchef övertar ansvaret för en kommunal förvaltning som ligger i ruiner på det sätt som framgår ovan, erfordras hos den individ som rekryteras naturligtvis såväl hög kompetens som lång erfarenhet av liknande utmaningar. Dessutom krävs både vilja och intresse att ge sig i kast med en sådan dysfunktionell personalorganisation. Individer med tillräcklig kompetens för denna utmaning är sannolikt lika svåra att finna som att engagera i Vaxholms kommuns långvariga och omfattande problemsituation. I det fall Vaxholms kommun lyckas rekrytera en lämplig kandidat kommer kostnaden i form av lön m.m. sannolikt att bli rekordhög. I vart fall för en så liten och avsides belägen kommun som Vaxholm. Vaxholms kommun är den befolkningsmässigt näst minsta kommunen i Stockholms län.

Under många år under 2000-talet och början av 2010-talet gjorde Vaxholms kommunstyrelse flera försök att rekrytera externa och tillräckligt kompetenta kommunchefer för att komma tillrätta med kommunens omfattande problem enligt ovan, vilka i olika omfattning även råder inom Vaxholms kommuns övriga förvaltningar. Efter att flera på rad externt rekryterade kommunchefer under en dryg tioårsperiod anställts till särskilt höga löne- och bostadskostnader, internrekryterades istället nuvarande kommunchef. Ett visst välbehövligt lugn inföll därefter inom Vaxholms kommunala förvaltning, men alla de missförhållanden inom kommunens förvaltningar som kommunstyrelsen tidigare haft förhoppning om att tillrättalägga genom att rekrytera en extern kommunchef, blev istället ytterligare fastcementerade.

Den inom Vaxholm kommunala gängmentaliteten, vilken bland annat visar sig genom fortsatt kommunal tystnadkultur, ovillkorlig intern uppbackning av tjänstemän som uppenbart gjort fel eller inte klarar sin yrkesutövning, utfrysning av utpekade anställda och svårhanterliga medborgare som anses misshagliga, maktmissbruk och vänskapskorruption, mörkläggningar av missförhållanden, arrongans inför svensk lag samt godtyckliga och uppenbart felaktiga beslut som i efterhand till varje pris ska döljas och försvaras med osanningar och efterkonstruktioner, utbreder sig åter till varje skrymlse i Vaxholms kommunhus. Kommentaren från djupintervjuerna med enskilda tjänstemän enligt ovan ”Är det förankrat med kommunchefen (KC)?” understryker att Vaxholms kommuns gravt haltande verksamheter är lika toppstyrda av skrupelfria och korrrupta ledare som flertalet ökända klubbar för motorcykelburen ungdom.

Lönekostnaderna för av Vaxholms kommunstyrelse tidigare externt rekryterade kommunchefer var uppseendeväckande höga, och för åtminstone en av dessa chefer betalade Vaxholms kommun beoendekostnader på hotell under anställningstiden, innan även denna chef torpederades och tvingades bort av motspänstiga och intrigerande tjänstemän.

/Mr Walker

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Länk till artikel om Vaxholms kommuns kroniska personalbrist inom bygglovshandläggningen

Länk till artikel om bristande handlingskraft inom Vaxholms kommunstyrelse och kommunledning

Länk till artikel om att Vaxholms kommun för närvarande erbjuder alla sökande avgiftsfria bygglov

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-24 (Stora brister inom Vaxholms förvaltning)

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-18 (Långa ledtider för bygglov i Vaxholm)

Länk till artikel 1 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Rapport: Därför dröjer byggloven i Vaxholm)

Länk till artikel 2 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Kommunalrådet: Problemen har funnits under lång tid)

Länk till artikel 3 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Balkonger Brf Domaren)

Länk till artikel i Svenska Dagbladet den 2019-06-06 (Vaxholmsbo tvingades vänta på bygglov i 18 år)

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2018-07-18 (Långa handläggningstider för bygglov är ett utbrett problem)

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  Arkiv

  Kategorier

  Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)