Varken Vaxholms kommunalråd, kommunchef eller kommunstyrelse ingriper trots kännedom sedan länge om allvarliga missförhållandena inom bygglovsenheten

Det har under de senaste trettio åren löpande funnits genomgripande missförhållanden inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet. Under trettioårsperiodens inledning utgjordes de externt kända bristerna i första hand av otillräcklig dokumentation av beslut och ärenden samt bristfällig arkivering av avslutade ärenden.

Sedan den nya förvaltningschefen tillträdde i juni 2000 har bristerna istället övergått till bland annat undermålig rättssäkerhet för kommunens fastighetsägare och övriga invånare samt anmärkningsvärt långa handläggningstider för bland annat lovärenden. Bygglovsenhetens undermåliga verksamhet framgår av exempelvis en externt utförd utredning som kommunen låtit en utomstående aktör utföra och sammanställa i en offentlig rapport daterad den 31 augusti 2020 (se länk).

En bygglovsansökan ska enligt plan- och bygglagen inom tio veckor från att ansökan är komplett, av kommunen handläggas och prövas med beslut. Trots detta finns det exempel på ärenden där Vaxholms kommuns bygglovshandläggare utan anledning dröjt upp till nitton år med att lämna besked, trots att ansökan var komplett redan när den inlämnades till kommunen.

Enligt uppgifter i kommunens interna rapport publicerad den 31 augusti 2020 fördubblades under 2018 antalet bygglovshandläggare som arbetade inom kommunens bygglovsenhet. Trots att antalet handläggningsärenden var i stort sett oförändrade jämfört med året före, fick denna synnerligen omfattande och kostsamma förstärkning av enhetens handläggningskapacitet endast till resultat att bygglovsenhetens redan olagligt långa handläggningstider i genomsnitt istället ökade med ytterligare 50 procent.

Vidare finns flertalet exempel på när både personal och ledningen inom kommunens bygglovsenhet brutit mot exempelvis offentlighetsprincipen, sanningsplikten, förbudet mot dubbel bestraffning samt kommuninvånarnas rätt till parts- och aktinsyn i ärenden hos kommunen där den enskilde är berörd.

Missförhållandena inom kommunens bygglovsenhet orsakar sannolikt omfattande och onödiga merkostnader både för kommunens skattebetalare och för kommunens lovsökande som i Vaxholm jämfört med andra kommuner riskerar avsevärt längre handläggningstid, felaktiga beslut och bristande rättssäkerhet.

Trots att både Vaxholms kommunalråd och kommunchefen mottagit omfattande information om den inom kommunens bygglovsenhet under synnerligen lång tid för kommuninvånarna bristande rättssäkerheten, har båda valt att bemöta kritiken – på samma sätt som bygglovsenheten – genom att iaktta tystnad. Den berörda förvaltningschefen sträckte sig vid ett tillfälle så långt som att förklara missförhållandena med att det berörda ärendet är ”speciellt”.

Länk till rapport om Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet.

Dokumentation avseende inlägget kommer att publiceras senare.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)