Vaxholmsbo fick utan anledning vänta 18 år på kommunens besked om beviljat bygglov

En företagare i Vaxholms kommun fick vänta 18 år på kommunen för att få bygglov. Kommunen dröjde från juli1998 till februari 2016 innan bygglovet godkändes helt i enlighet med den ursprungliga ansökan. Under den 18 år långa väntetiden förbjöd Vaxholms kommun företagaren att använda fastigheten på det sätt som var avsikten med företagarens köp av fastigheten.

Länk till reportage av SVT

Länk till artikel i DN den 6 juni 2019

Länk till artikel i lokaltidningen Mitt i Södra Roslagen den 4 juni 2019

Ytterligare dokumentation av ärendet kommer att publiceras senare.

Vaxholmsbo tvingades vänta i 19 år på kommunens förhandsbesked

I juli 1998 instruerades en Vaxholmsbo av Vaxholms kommun att dela upp sin ansökan om bygglov i två delar. En del som avsåg mindre åtgärder som kommunen kunde bevilja omgående, och en andra del som avsåg mer omfattande och omgivningspåverkande åtgärder som kommunen bedömde krävde ny detaljplan innan kommunen kunde bevilja även den delen av ansökan.

Planläggning av området där fastigheten ligger och lovansökan avsåg, skulle enligt kommunen påbörjas samma år.

I juni 2000 behandlades ett sådant i stort sett färdigt planförslag i kommunens miljö- och byggnadsnämnd där den lovsökandes önskemål enligt ansökan om förhandsbesked var medtagna.

Därefter avstannade av okänd anledning planarbetet liksom kommuns handläggningen av ansökan om förhandsbesked. Under åren 2003-2005 återupptogs planarbetet, men avbröts sedan åter eftersom Vaxholm kommun bland annat utsatte fastighetsägaren för olaglig utpressning avseende att bekosta tredje parts, den privata vägföreningens, vägutbyggnad och lämna omfattande olagliga bidrag till tredje part. De kostnader kommunen ville påtvinga fastighetsägaren att acceptera hade med stor säkerhet utmynnat i konkurs inom något eller några år.

Trots att fastighetsägaren framfört hundratals påstötningar till kommunen sedan dess återupptogs varken planarbetet eller handläggningen av ansökan om förhandsbesked. Kommunen har inte vid något tillfälle ens besvarat alla dessa påminnelser.

Efter att Justitieombudsmannen i maj 2019 riktat allvarlig kritik mot kommunen avseende den utan anledning under 18 år pågående bygglovshandläggningen (se separat artikel), prövade kommunen i oktober 2017 till slut även den andra delen av den ursprungliga ansökan, ansökan om förhandsbesked. Den 25 oktober 2017 beslutade kommunen att avvisa ansökan om förhandsbesked, med hänvisning till att fastigheten måste planläggas innan begärt lov kan medges.

Under åren 1999-2017 tillfördes inga nya handlingar eller någon annan ny information i ärendet avseende ansökan om förhandsbesked.

På grund av att Vaxholms kommun på detta sätt under mer än två decennier förhalat beslut om bygglov, förhandsbesked och planläggning har under samma tid kommunen hindrat fastighetsägaren från att använda fastigheten på det sätt som var tänkt när ägaren köpte fastigheten.

Enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolens rättsfall och svensk rättstillämpning framgår att ett ärende som handläggs av en myndighet inte får pågå längre än ett år per instans innan myndigheten måste fatta ett beslut. Längre handläggningstid kan bara motiveras om det finns ett omfattande utredningsbehov som kräver sådan förlängning. Detta måste i så fall skriftligen meddelades den person som ärendet gäller.

Vaxholms kommun har som första och enda instans handlagt de tre ärendena avseende bygglov, förhandsbesked och planläggning under 18, 19 respektive 23 år. Något skriftligt besked om att respektive handläggning kommer att dra ut på tiden eller eventuella orsaker till detta har kommunen inte vid något tillfälle framfört till den sökande fastighetsägaren.

Vidare utgör Vaxholms kommuns mångåriga handläggningstider ett brott mot det privata egendomsskyddet enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna gäller som svensk lag från den 1 januari 1995. Dessutom godkände (ratificerade) Sverige konventionen redan 4 februari 1952.

Dokumentationen kommer att publiceras senare.

De tre unga vaxholmsföretagarnas glasbruk tvingades bort av kommunen

För mer än tio år sedan startade i centrala Vaxholm de tre unga nyutbildade glasblåsare Glashyttan i Waxholm. De unga företagarna blev snabbt framgångsrika och visade upp både bruksföremål och glaskonst i butiken som fanns i anslutning till glashyttan. Glashyttan i Waxholm blev snabbt en turistattraktion där besökarna kunde köpa unika glasföremål med vaxholmsanknytning och få en direkt demonstration av hur glasföremålen blir till. Även många vaxholmsbor besökte regelbundet Glashyttan i Waxholm för att köpa silverskimrande vaxholmsströmming i glas eller snapsglas i glasbrukets egen design.

Några år efter att Glashyttan i Waxholm etablerat sig både som ett uppskattat lokalt företag och en populär turistattraktion, framställde plötsligt Vaxholms kommun krav på glashyttan att anordna två parkeringsplatser på gatan utanför glasbrukets lokal i centrala Vaxholm. Det visade sig att kommunen äger marken där kommunförvaltningen krävde att glasbruket anordnade parkeringsplatserna, och på platsen fanns redan parkeringsplatser. Följaktligen erbjöd kommunen de tre unga nyföretagarna att köpa två parkeringsplatser av kommunen, till en kostnad av 200 000 kronor per plats.

Glashyttan i Waxholms hade efter en dyrbar etablering med bland annat kostsamma inköp av glasugnar precis börjat uppvisa ett litet överskott om 30 000 kronor per år. Det fanns naturligtvis ingen möjlighet för glasbruket att köpa kommunens parkeringsplatser till en kostnad om tretton gånger företagets årsvinst. Dessutom var det parkeringsplatser som redan fanns allmänt tillgängliga på samma plats, men de ägdes av kommunen.

Vaxholms kommun stod fast vid sitt krav, vilket efter en tid slutade med att Glashyttan i Waxholm inte kunde drivas vidare eftersom bruket enligt kommunen saknade egen parkering för besökarna av glashyttan och den tillhörande butiken. Kort därefter stängdes både glasbruk och butik och idag finns inget kvar förutom det ljusa minnet från de tre unga nyföretagarna som under sin korta tid tillförde något alldeles unikt och värdefullt till Vaxholms besöksnäring.

Det finns vaxholmspolitiker som än idag djupt beklagar att glashyttan valde att flytta från Vaxholm. Antingen är de djup okunninga om vad som egentligen hände eller så försöker dessa politiker dölja att det var kommunen som tvingade bort denna fina etablering av ungt företagande, traditionell svenskt hantverk och en populär turistattraktion från Vaxholm.

Under flera år tvingades företagaren som öppnade både restaurang och butik uthärda Vaxholms kommuns senfärdighet

Till följd av Vaxholms kommuns bygglovsenhets långsamma handläggning, ändrade, felaktiga och lagstridiga beslut tvingades en välrenommerad restaurangägare och butiksinnehavare i kommunen under flera år vänta med att starta ny verksamhet i Vaxholm.

De onödiga påfrestningar och den stress kommunen under dessa år utsatte restaurangägaren för har orsakat livsvarig sjukdom.

När kommunen efter flera års motsägelsefulla, otydliga och över tiden ändrade beslut, till slut avslutade handläggningen och beviljade bygglov, kunde restaurangägaren äntligen förverkliga sina planer och öppna både restaurang och butik.

Anmärkningsvärt misstag av Vaxholms miljö- och hälsoenhet försenade restaurangens öppning med flera veckor

Dagen innan restaurangen i centrala Vaxholm med pompa och ståt skulle skulle öppna, ringde inspektören från Vaxholms miljö- och hälsoenhet och meddelade att enheten begått ett misstag som godkänt ritningarna över restaurangköket. Detta måste därmed rättas till innan restaurangen kunde öppna.

Restaurangägaren som byggt köket enligt de ritningar kommunen godkänt, tvingades avblåsa invigningen och bygga om restaurangköket för 350 000 kronor innan restaurangen av kommunen tilläts öppna betydligt senare än planerat.

När företagarföreningen senare informerade Vaxholms kommunalråd om kommunens misstag och de ekonomiska följderna av detta, blev kommentaren – ”Tur att krögaren inte ställde kommunen till svars, vi hade med stor säkerhet tvingats betala skadestånd”.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)