Krafttag för att komma tillrätta med de allvarliga missförhållandena inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet

Av protokollet från Vaxholms byggnadsnämnds senaste sammanträde den 28 april 2021 framgår att kommunen äntligen tar till krafttag för att komma tillrätta med de ledarskaps- och samarbetsproblem som sedan två decennier funnits inom bygglovsenheten. En intern genomlysningsrapport publicerad den 31 augusti 2020 påvisar såväl omfattande ledningsbrister som samarbetssvårigheter mellan enhetens medarbetare. Av rapporten framgår exempelvis att ”det råder krig på våra möten” och ”alla ska tycka till om allt”. Hög personalfrånvaro och ytterligare fördröjning av de redan lagstridigt långa handläggningstiderna för bygglovsärenden är andra missförhållanden som framgår av rapporten. Under ett år ökade lovhandläggningstiden i genomsnitt med 50 procent trots att personalresurserna under samma år ökade med 50 procent och lönekostnaderna steg med 54 procent. Trots de väl tilltagna ansökningsavgifterna som kommunen tar ut av de lovsökande, klarar enheten inte av att vara självfinansierande. Istället täcks underskottet med vaxholmsbornas skattemedel.

Åtta månader efter att rapporten blev offentlig fastslår byggnadsnämnden enligt protokollet från nämndens sammanträde den 28 april i år att uppenbara krafttag i form av ”omarbetning och uppdatering av innehållet i enhetens sidor på kommunens hemsida har utförts” för att snabbt komma tillrätta med såväl lednings- som samarbetsproblemen och det lagstridiga slöseriet med skattemedel.

Enligt sammanträdesprotokollet ”fortsätter arbetet i övriga delar utifrån det enhetens primära verksamhetsansvar medger (lov, startbesked, strandskyddsdispenser, tillsyn m.m.) samt tillgängliga resurser”. Vi konstaterar att med denna inställning hos ledningen kommer sannolikt även de enligt rapporten mycket välbehövliga åtgärderna att falla i samma slummer som ”enhetens primära verksamhet” sedan decennier befunnit sig I. Mycket lite kommer således att uträttas även fortsättningsvis.

Det är träffande att kommunen benämner arbetet som presenteras i rapporten för genomlysning, vilken uppenbart är välbehövligt i detta mörker. Frågan är bara om något av betydelse hinner förändras innan ljuset slocknar och allt blir som vanligt igen….

Kopia av genomlysningsrapporten av den 31 augusti 2020

Kopia av byggnadsnämndens protokoll från sammanträde den 28 april 2021

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)